اموزش معامله گری

ایندکس(INDEX) چیست؟

هدف از ایجاد نمایه، یافتن اطلاعات در زمان کوتاه و جستجوی سریع و راحت سند و مدرک توسط مخاطب می‌باشد که سبب بالا رفتن ارزش آن سند و مدرک خواهد شد.

index

معنی: شاخص، فهرست راهنما، علامت، سبابه، نمایه، جاانگشتی، راهنمای موضوعات، فهرست مواد، راهنما، نما، فهرست، فهرست کردن، نشان دادن، دارای فهرست کردن، بفهرست دراوردن، بصورتالفبایی مرتب کردن معانی دیگر: نشان، نشانگر، نمایانگر، ضریب، اندیس، قوه، توان، زیرنشان، در فهرست راهنما وارد کردن، دارای فهرست راهنما کردن، نمایه ساختن، نشان بودن، نشانگر بودن، نمایانگر بودن، شاخص بودن، (مخفف) انگشت سبابه (index finger)، (در گاه شمار و فشارسنج و غیره) عقربه، دستک، (معمولا در آخر کتاب و غیره) فهرست راهنما، راهنمای موضوعی، رجوع شود به: thumb index، (کتابخانه و غیره) فهرست کتاب ها، فهرست اقلام، مجله ی راهنمای کتاب (که برحسب موضوع رده بندی شده و درباره ی ناشر و محتوای کتاب و غیره اطلاعات می دهد)، (ریاضی) رجوع شود به: exponent، (ریاضی) شاخص زیر، زیرنمایه، (کتاب را) دارای جاانگشتی کردن، n : راهنما مثلا در جدول و پرونده، درکتاب جاانگشتی، vt :دارای فهرست کردن، بصورت الفبایی چیزی را مرتب کردن

بررسی کلمه

• (1) تعریف: an alphabetical listing of subjects, names, specialized terms, and the like in a book, with page numbers given for each item indicating where these items are mentioned or discussed in the book.

- If you look up Franklin Roosevelt in the index, it will lead you to the pages where he is mentioned in the textbook.

[ترجمه ترگمان] اگر به (فرانکلین روزولت)در فهرست نگاه کنید، این کتاب شما را به صفحاتی که در کتاب درسی به آن ها اشاره شده است، هدایت خواهد کرد
[ترجمه گوگل] اگر شما فرانکلین روزولت را در فهرست جستجو کنید، آن را به صفحاتی که در کتابچه ذکر شده است منجر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] لبخند خفیف معلم پیانو نشانه رضایت او از بازی یک دانش آموز بود
[ترجمه گوگل] لبخند کوچکی معلم پیانو شاخص رضایت او از بازی دانشجویی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این کارها به عنوان شاخصی از عملکرد شناختی بیمار عمل می کنند
[ترجمه گوگل] این وظایف به عنوان شاخصی از عملکرد شناختی بیمار عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: the numerical system by which consumer prices at different times or in different regions can be compared.

- Our city is one of the most expensive places in the country to live according to the cost-of-living index.

[ترجمه ترگمان] شهر ما یکی از گران ترین مکان ها در کشور است که براساس شاخص هزینه زندگی زندگی می کند
[ترجمه گوگل] شهر ما یکی از گران ترین مکان های کشور است که با توجه به شاخص زندگی ارزان قیمت زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (5) تعریف: in computers, a means of locating a particular item of data in a sequenced arrangement of data.

[ترجمه ترگمان] دانش آموز فارغ التحصیل، کتاب جدید پروفسور را شاخص گذاری می کند
[ترجمه گوگل] دانشجوی کارشناسی ارشد کتاب جدید استاد را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] نویسنده مهم ترین اطلاعات کتاب درسی را فهرست کرده است
[ترجمه گوگل] نویسنده کتاب مهم ترین اطلاعات را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: to make adjustments to (prices or wages) according to changes in economic indicators such as cost of living.

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] شیوه پیاده روی نشان می دهد که یک شاخص به charactor فرد می دهد
[ترجمه گوگل] نوع راه رفتن یک شاخص را به شخصیت فرد می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک جلد مکمل حاوی شاخص منتشر شده است
[ترجمه گوگل] حجم تکمیلی حاوی این فهرست منتشر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این شاخص به میزان محسوسی در سودمندی کتاب می افزاید
[ترجمه گوگل] این شاخص به میزان قابل توجهی به سود کتاب افزوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این شاخص خواننده را به صفحات در متن ارجاع می دهد
[ترجمه گوگل] این فهرست خواننده را به صفحات متن متصل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] انگشت اشاره اش کف چمدان من بود
[ترجمه گوگل] انگشت اشاره اش در چمدان من ثابت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] نسیم گرم، روش بهار را نشان می دهد
[ترجمه گوگل] برف های گرم شاخص رویکرد بهار را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] سعی کنید به دنبال یک بیماری قلبی در این شاخص باشید
[ترجمه گوگل] سعی کنید به دنبال 'بیماری قلب' در شاخص
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اینو توی لیست نگاه کن
[ترجمه گوگل] آن را در فهرست ببینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] شاخص سهم FT - ۳۰ به ۵۹ امتیاز رسید
[ترجمه گوگل] شاخص سهام FT 30 4 امتیاز به 59 رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

significant, tally, indication, label, token, sign, index, mark, insignia, signal, emblem, symptom, omen, tag, tick, docket, intimation, milestone, ostent, portent

leader, guidance, adviser, advisor, guide, guideline, index, signal, clue, conductor, cicerone, key, usher, fingerpost, flagman, keynote, keyword, landmark, pacemaker, lead-up, loadstar, lodestar

index, file, roll, list, inventory, schedule, registry, table, catalog, repertory, roster, concordance

introduce, point, display, represent, run, illustrate, show, index, demonstrate, evince, exert, register, indicate

تخصصی

[حسابداری] شاخص
[علوم دامی] شاخص
[شیمی] ضریب، شاخص، اندیس، نما، قوه، توان، زیرنشان
[عمران و معماری] شاخص - ایندکس - فهرست - نما - نمایه
[کامپیوتر] فهرست نمودن ؛ اندکس ؛ فهرست اعلام ؛ فهرست ؛ زیرنویسی ؛ زیرنویس ؛ شاخص - شاخص،نمایه - 1- فهرست الفبایی کلمات مهم و مفاهیم موجود در یک کتاب و صفحاتی که ممکن است این واژه ها در آنها باشند .اکثر برنامه های کلمه پرداز و صفحه بند، به طور خودکار توانایی ایجاد نمایه ها را دارند .توجه داشته باشید که فرایند مذکور کاملاً خودکار نیست ؛ هر کسی خود باید مشخص کند که چه کلماتی نمایه بندی شوند . 2- نشان تصویری از یک دست اشاره گر . گاهی آن را fist (مشت ) می نامند . 3- عددی که عنصری از یک آرایه را انتخاب می کند. مثلاً در A، 2 یک شاخص ( اندیس ) است .نگاه کنید به array.
[برق و الکترونیک] شاخص
[مهندسی گاز] شاخص، فهرست
[زمین شناسی] شاخص، نمایه، نما
[نساجی] فهرست - شاخص
[ریاضیات] اندیس، فرجه، زیرنویس، زیرنویس نشانه، بخش کردن، نمایه، شاخص، ضریب، تقسیم، فهرست، نامساوی، فهرست الفبایی، تقسیم کردن، فهرست راهنما
[پلیمر] شاخص
[آمار] شاخص

به انگلیسی

• list of subjects or other information arranged in alphabetical order; indicator, sign; arrangement of data (computers); price index, number which indicates changes in prices (economics); statistical measure of the changes in a portfolio that represents a market
create an index (for a book); place in an index; indicate; adjust prices or salaries in accordance with changes in economic indicators; label and arrange data in an index table (computers)
an index is an alphabetical list at the back of a book saying where particular things are referred to in the book.
a card index is a set of cards with information on them, arranged in alphabetical order.
an index is also a system by which changes in the value of something can be compared or measured.
if one thing is an index of another thing, it is a sign of the changes that are taking place in the other thing.
if you index one thing to something else, you arrange it so that when one thing increases or decreases, the other thing also increases or decreases.
in mathematics, indices are the little numbers that show how many times you must multiply a number by itself. in the equation 3*s2 = 9, the number 2 is an index.
see also indices.

پیشنهاد کاربران

در متلب از index برای شمارش کلی درایه های یک ماتریس ( برای شمارش کلی اولویت با سطر است بعد ستون یعنی برای مثال index درایه a23 یک ماتریس 3در3 برابر است با 8 ) استفاده میشود در حالی که indice شماره سطر و ستون یک درایه را برمیگرداند یعنی indice همان درایه ی a23 برابر است با [3 2].

( جایگاه ( بهترین معنی برای این کلمه در برنامه نویسی می باشد
چون هر آرایه ترکیبی از مقدار و ایندکس آن مقدار هست
می توان گفت مقدار ی از یک آرایه و جایگاه آن مقدار در آرایه
مثلا
[1, 3, 4]
این آرایه در جایگه 2 عدد سه را دارد البته اگر از صفر شروع کنیم می شود جایگاه یک

index ( ریاضی )
واژه مصوب: شاخص 2
تعریف: عددی که نسبت یا وضعیت یک شی‏ء ریاضی را در مقایسه با شی‏ء ریاضی دیگر بیان کند

ایندکس(INDEX) چیست؟

[email protected] : 09379960900 شماره ثابت: 88317685 - 88178564-021

شاخص اچ ایندکس (H-Index) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر بخواهیم این پاسخ را بدهیم که شاخص اچ ایندکس (H-Index) چیست؟ باید اینگونه پاسخ دهیم که شاخص اچ ایندکس «H-Index »، شاخصی برای ارزیابی علمی مقالات پژوهشگران و محققان است که میزان تأثیر گذاری آنها را در پیشبرد علم نشان می دهد. این شاخص در حال حاضر به عنوان بهترین معیار موجود در ارزیابی علمی افراد به کار برده می شود. دانشمندان همواره در جستجوی راه های جدید برای تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری و مقایسه چیزهای مختلف هستند .شاخص « H-Index » در سال ۲۰۰۵ توسط Jorge Hirsch شرح داده شد .این شاخص نوعی اندازه گیری است که با هدف توصیف بهره وری علمی و تأثیر پژوهشگر بوجود آمده است .

« h-index » ، نیز مانند بقیه معیارها ، شاخصی کامل نیست ، اما آن بیشتر مسائل و مشکلات مرتبط با ایمپکت فاکتور و روند چاپ را نشان می دهد و تجزیه و تحلیل های جالبی را بوجود می آورد . امروزه شاخص های کمی و کیفی زیادی برای سنجش تولیدات علمی نویسندگان و محققان ، مؤسسات و کشورها وجود دارد . شاخص های کمی ، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر جهان است و شاخص کیفیت تعداد استنادها و ارجاعات داده شده به مقالات علمی افراد ، مؤسسات و کشورهاست . دانشمندان با ادغام این دو فاکتور کمی و کیفی ، معیارهای جدیدی را ابداع کرده اند که از جمله این معیارها می توان به شاخص اچ ایندکس« H-Index » اشاره کرد.

H-Index چیست؟

شاخص اچ ایندکس« H-Index » ، معیاری است برای اندازه گیری تعداد مقالات مؤثر یک محقق که چاپ کرده است . هر چه قدر تعداد مقالات با اهمیت یک نویسنده یا یک مجله بیشتر باشد ، شاخص اچ ایندکس « H-Index » آن بالاتر خواهد بود وجایی که آن مقاله به چاپ رسیده است ، تأثیری در میزان این شاخص ندارد . به عبارت دیگر، زمانی که ایندکس فردی به اندازه ی h باشد ، یعنی تعداد h مورد مقاله منتشر شده دارد که برای هر کدام از آنها h بار استناد شده است.

برای محاسبه ی شاخص H-Index اطلاعات زیر مورد نیاز است :

 • تعداد کل مقالات چاپ شده (NP)
 • تعداد استنادات برای هر مقاله (NC)
 • بنابراین محقق می تواند از خودش بپرسد که” آیا مقاله چاپ شده ای دارد که حداقل یک بار توسط دیگران به آن استناد شده باشد؟” اگر این چنین باشد محقق « H-Index » یک دارد و می تواند به سؤال بعدی اقدام کند ، “آیا محقق دو مقاله چاپ شده دارد که برای هر یک دوبار استناد شده باشد؟” اگر این چنین باشد ، پس این بار هم عدد اچ ایندکس « H-Index » او ۲ است ومحقق می تواند سؤالات را به همین شیوه ادامه دهد تا زمانی که نتواند به سؤال پاسخ مثبت دهد .

دلیل اهمیت H-Index

این شاخص به منظور ارتقای سایر شاخص‌های اندازه‌گیری علم مانند تعداد کل مقالات و تعداد کل استنادات طراحی شده است تا محققان تأثیرگذار را از آنهایی که صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشر می‌کنند ، متمایز کند. این شاخص نسبت به سایر معیارها چندین مزایا دارد که عبارتند از :

 • این شاخص متکی به استنادات مقالات یک نویسنده است و ارتباطی با استنادات مقالات مجلات ندارد.پس یک اندازه گیری صحیح و واقعی از کیفیت است .
 • این شاخص به واسطه ی ارجاع دهی به یک مقاله موثر زیاد تغییر نمی کند .
 • تعداد زیاد مقالاتی که به طور ناچیزی مورد استناد قرار گرفته اند ، باعث افزایش این شاخص نمی شود .
 • این شاخص ، چاپ کردن مقاله را به حداقل می رساند ، یعنی فرد تلاش می کند هر مقاله ای را چاپ نکند و به منتشر کردن مقالات با کیفیت بپردازد .
 • این شاخص برای سنجیدن و مقایسه کردن دانشمندان هم رشته و هم شغل مناسب است .
 • این شاخص علاوه بر سنجیدن اشخاص ، به مقایسه بخش ها ، برنامه ها و گروه های دیگری از دانشمندان می پردازد.

ابزارهای محاسبه H-Index

سه پایگاه اطلاعاتی معروف وجود دارد که شاخص « H-Index » را محاسبه می کنند . پایگاه های Web of Knowledge و Scopus که نیاز به اشتراک دارند و Google Scholar که این کار را به صورت رایگان انجام می دهد.

ایندکس گوگل چیست؟ روش های سریع ایندکس گوگل را بیاموزید

ایندکس گوگل چیست؟ آیا روش هایی وجود دارد تا بتوان صفحات وب سایت را سریعتر به گوگل معرفی نمود قبل از آنکه دیگران بخواهند از مطالب سایت استفاده کنند؟

6 مرداد 1400 - 0:30 - آخرین ویرایش توسط سینا عسکری

ایندکس گوگل

ایندکس گوگل چرا اینقدر برای مالکان و وبمسترها اهمیت دارد؟ یکی از تصورات رایج و البته غلطی که افراد در خصوص گوگل دارند، این است که آن ها فکر می کنند زمانیکه یک عبارتی را گوگل مورد جستجو قرار می دهند، نتایج جستجوی خودشان را مشاهده می کنند اما در واقع اینطور نیست. شما در نتایج جستجو سایت هایی را که در لیست ایندکس گوگل قرار گرفته اند را مشاهده می کنید. این مساله مانند جستجوی کتاب در کتابخانه می ماند. شما کتاب هایی را می توانید پیدا کنید که دارای شماره مخصوص آن کتابخانه باشند.

روش کار گوگل به این صورت است. گوگل فعالیت خود را از زمانی که لینکی برای بررسی به او معرفی می شود، شروع می کند. او ابتدا لینک و محتویات صفحه اصلی به همراه لینک های داخلی آن به صفحات دیگر را مورد بررسی قرار می دهد. سپس از طریق لینک، وارد صفحات مورد نظر شده و آن ها را هم نیز مورد بررسی قرار می دهد. در هر بار یکی از عواملی که بررسی می شود، چگالی کلمات کلیدی است. این بررسی صفحات، لینک های داخلی آن و همچنین صفحات آن لینک تا جایی ادامه می یابد که گوگل هیچگونه ارتباط خارجی از آن صفحه به دیگر صفحات نتواند پیدا کند. بعد این صفحات بسته به نوع کلمه کلیدی و معیاری هایی دیگر سئو که برای گوگل مهم هستند، مورد رتبه بندی قرار می گیرند. هر صفحه که بررسی می شود، در پایگاه ایندکس گوگل ذخیره شده و در هر جستجو، گوگل لینک سایت هایی را که در رتبه اول ایندکس قرار دارند را به کاربران نشان می دهد.

بنابراین، برای اینکه مطمئن شوید که سایت شما در نتایج جستجو گوگل نشان داده می شود، اول از همه باید بررسی کنید که آیا لینک سایت شما در لیست ایندکس گوگل قرار گرفته است یا خیر. اگر به هر دلیلی قرار نگرفته باشید، یعنی ممکن است جریمه شده باشید، حتی اگر بهترین محتوا را هم داشته باشید هیچگاه نشان داده نخواهید شد.

دو روش قرار گرفتن سایت در لیست ایندکس گوگل

اصولا دو روش کلی برای ایندکس گوگل وجود دارد:

1. از سایت های دیگر لینک دریافت کنید و وقتی که گوگل آن سایت ها را بررسی می کند، خزنده آن سایت شما را هم بررسی کرده و ایندکس می کند. فقط تنها مشکلی که دارد، این است اگر هیچ ارتباطی بین صفحات داخلی سایت شما وجود نداشته باشد، فقط همان صفحه ای را که خزنده آن را می بیند در لیست ایندکس گوگل قرار می دهد.

2. با استفاده از نقشه سایت و معرفی لینک سایت خود به گوگل می توانید هنگامی موتور جستجو صفحه اصلی شما را بررسی می کند، با استفاده از نقشه به دیگر صفحات هدایت شود و آن ها را ایندکس نماید.

مثلا فرض کنید که شما سایتی را ایجاد کرده اید اما هنوز در لیست ایندکس گوگل قرار نگرفته است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که اگر حتی لینک سایت خود را معرفی نکنید، به صورت خودکار و اتوماتیک مورد ایندکس گوگل قرار می گیرد ولی زمان زیادی این مساله طول خواهد کشید. بعد از اینکه سایت خود را ایجاد کردید و آن را آپلود نمودید، بعد از روز نقشه سایت را ایجاد کرده و از گوگل درخواست مجدد ایندکس شدن صفحات را می کنید. در این هنگام مشاهده خواهید، تعداد صفحات ایندکس شده که قبلا حدود برای یک سوم کل بود، بعد از نقشه سایت، تمامی صفحات با سرعت بیشتری ایندکس می شوند. زیرا گوگل با استفاده همین نقشه به راحتی می تواند مسیر پیمایش خود را سریعا پیدا کند.

روش های سریع ایندکس گوگل

ایندکس گوگل همانطورکه بیان شد، یکی از مسائل خیلی مهم مالکان و وبمسترها می باشد تا سریعا بتوانند سایت خود را در نتایج جستجوی گوگل قرار بدهند. برای اینکه این روند زمانی مخصوصا برای سایت های تازه طراحی شده، سریعتر سپری شود، روش های زیر را حتما باید استفاده کند:

ایجاد نقشه سایت

نقشه سایت یک فایل XML برروی سرور سایت شما است که شامل تمامی صفحات سایتتان می باشد. نقشه سایت به موتورهای جستجو بیان می کند که چه زمانی صفحه ای جدید ایجاد شده است و هرچند وقت یکبار صفحات را برای بررسی تغییرات، مورد خزش قرار دهد. برای مثال شما قصد دارید که موتورهای جستجو هرروز صفحه اصلی و محصولات و بلاگ شما که مورد بررسی قرار دهند و آخرین تغییرات را در آن ها در لیست خود قرار دهند. نقشه سایت همانطور که در بالا بیان شد، یکی از موارد مهم برای ایندکس گوگل است.

معرفی نقشه سایت به ابزار گوگل وبمستر تولز

نخستین مکانی که باید نقشه سایت را در آن معرفی کنید، ابزار گوگل وبمستر تولز است. ایجاد گوگل وبمستر خیلی ساده است، فقط کافی است که یک اکانت گوگل بسازید و سپس در قسمت گوگل وبمستر ثبت نام کرده و لینک سایت خود را اضافه کنید. بعد به قسمت optimization و بعد sitemap بروید و لینک نقشه سایت خود را در آنجا اضافه کنید. با این روش دیگر خیالتان از ایندکس گوگل راحت است.

نصب گوگل آنالیتیک

با استفاده از گوگل آنالیتیک می توانید فرآیند های مختلفی مانند تعداد بازدید، نوع کانال های ورودی و میزان ورودی از هر کدام، میزان زمان بازدید هر کاربر و بسیاری اطلاعات دیگری را برای ردیابی کاربران بدست بیاورید. گوگل آنالیتیک اطلاعات مفیدی را به شما می دهد تا متوجه چرا صفحه یا سایت شما در ایندکس گوگل قرار نگرفته است.

ثبت آدرس سایت در موتورهای جستجو

بعضی از متخصصان بیان می کنند که این یک روش بیهوده است و روش های بهتر و زیادی برای ایندکس گوگل وجود دارد. اما این نکته را بهتر است که بدانید، ازهیچ روش درستی نباید برای افزایش سرعت ایندکس گوگل غافل شوید. ثبت سایت درگوگل وقت زیادی را به خود اختصاص نمی دهد و فقط کافی است که در گوگل وبمستر نیز لینک سایت خود را در عرض چند ثانیه ثبت کنید.

ایجاد پروفایل شبکه های اجتماعی

همانطور که در بالا بیان شد، موتورهای جستجو با استفاده ازلینک های ورودی به سایت شما، وب سایتتان را مورد بررسی قرار می دهند. مساله که ای که برای موتورهای جستجو در ایندکس گوگل خیلی مهم است، نوع لینک ورودی است. لینک هایی که از شبکه های اجتماعی وارد سایت شما می شوند از نظر گوگل خیلی اهمیت دارند و رتبه بالاتری برای آن ها در نظر می گیرد.

پس حتما در شبکه های اجتماعی یک پروفایل اختصاصی برای کسب وکار خود ایجاد کرده و مطالب سایت خود را در آنجا به اشتراک بگذارید. بهتر است که تکنیک های بازاریابی شبکه های اجتماعی را مطالعه نمایید.

به اشتراک گذاری مطالب

هرچه از محتوای ارگانیک در بخش بلاگ سایت خود استفاده کنید، شانس به اشتراک گذاری مطالب سایت شما توسط دیگران کاربران بیشتر است. این اشتراگ گذاری توسط کاربران باعث دریافت لینک ورودی بیشترمی شود و نتیجه سرعت ایندکس گوگل سایت شما افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین به اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و قرار دادن پست مهمان یکی از بهترین روش های اشتراک گذاری مطالب است.

تولید محتوا

بهترین روش برای افزایش سرعت ایندکس گوگل، تولید محتوا است. تولید محتوای ارگانیک و براساس اصول سئو نه تنها می تواند باعث افزایش رتبه سایت شود، بلکه کاربران بیشتری را جذب سایتتان خواهد کرد. امروزه حرف اول در گوگل را تولید محتوا وبه کار بردن کلمات کلیدی البته با چگالی مناسب است و برای همین است که اکثر شرکت ها برای این کار، بخش و دپارتمان جداگانه ای را تخصیص داده اند.

شاخص های علم سنجی

شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمی و کیفی برونداد علمی پژوهشگران است که می تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و نیز سیاست گذاری های پژوهشی، طراحی نقشه راه توسعه و دستیابی به مرجعیت علمی قرار گیرد.

شاخص های استنادی به دلیل توجه به کیفیت تولیدات علمی و کارآمدی بالای آن در تحلیل های استنادی، از رایج ترین و معتبرترین شاخص های علم سنجی هستند.

مهمترین شاخص های علم سنجی که بر مبنای تحلیل های استنادی شکل گرفته اند، عبارتند از:

 • شاخص اچ (H-index): شاخص اچ (h) یک پژوهشگر، شامل h تعدادی از مقالات اوست که به هر کدام از آنها حداقل h بار استناد شده باشد.
 • شاخص ام (M-Index): شاخص h هر پژوهشگر به طول مدت فعالیت پژوهشی وی بستگی دارد. زیرا با گذشت زمان، تعداد مقالات و استنادها به آن افزایش می­ یابد. به همین جهت، برای مقایسه پژوهشگران در مراحل مختلف دوره فعالیت آنها، شاخص M معرفی شد. این پارامتر در نتیجه تقسیم شاخص اچ هر پژوهشگر بر سن علمی وی به دست می ­آید. منظور از سن علمی، شمار سال­ هایی است که از زمان انتشار اولین مقاله او می­ گذرد.
 • شاخص جی (G-Index): در سال ۲۰۰۶ شاخص G برای تکمیل عملکرد شاخص h و رفع ضعف نادیده گرفتن مقالات پراستناد،معرفی شد. در این شاخص بر خلاف شاخص اچ به مقالاتی که بیشتر مورد استناد قرار می ­گیرد وزن بیشتری داده می ­شود. بنا به تعریف شاخص g برابر است با بالاترین رتبه در لیست نزولی مقالات به ترتیبی که g مقاله اول حداقل تعداد g2 استناد دریافت کرده باشند و مجموع استنادهای مقالات تا g بزرگتر یا مساوی g2 باشد. با توجه و دقت در نحوه محاسبه G-Index درمی‌یابیم که میزان G-Index هیچ وقت کمتر از H-Index نخواهد بود. این شاخص برای برجسته کردن مقالات پراستناد و اصلاح شاخص اچ مطرح شد و بالاترین تعداد مقالات است که جی به توان ۲ یا بیشتر به آن استناد شده است.
 • ضریب تاثیر ( IF): ضریب تاثیر یک مجله عبارت است از نسبت بین استنادهای دریافتی به مقالات انتشار یافته در طول یک دوره زمانی. معمولاً یک دوره دوساله برای بررسی در نظر گرفته می‌شود.
 • شاخص (FWCI (Field-Weighted Citation Impact:شاخص‌های مختلف ارزیابی مجلات و پژوهشگران با توجه به وابسته بودن به سال تولید و انتشار، نوع مقاله و حوزۀ موضوعی، برای مقایسۀ پژوهشگران چند حوزۀ موضوعی مناسب نیستند. شاخص FWCI، شاخصی نرمال شده و فارغ از سن علمی، حوزۀ موضوعی و نوع مقاله است، که به صورت نرمال شده برای هر فرد، مقاله یا سازمان گزارش می‌شود. FWCI توسط انتشارات الزویر ابداع شده و از پایگاه Scopus و ماژول SciVal در پایگاه اسکوپوس قابل دسترسی است. این شاخص تفاوت‌های رفتار پژوهشی در رشته‌های مختلف را مد نظر قرار می‌دهد و برای محاسبه آن، سه معیار رشته یا حیطه موضوعی، سن یا سال انتشار و نوع مقاله مد نظر قرار می‌گیرد. این شاخص قابل محاسبه برای مجموعه مقالات در سطح مقاله، فرد، مجلات، دانشگاه و کشور می‌باشد. دسترسی به این شاخص در سطح مقاله هر فرد، از پایگاه Scopus و در سطح فرد، مجلات، دانشگاه و کشور از طریق ماژول SciVal امکان پذیر می‌باشد.

FWCI از نسبت استنادات به ازای هر مقاله تقسیم بر کل استنادات به ازای هر مقاله هم رشته، هم نوع و هم سن در پایگاه استنادی Scopus بدست می‌آید که حاصل این کسر می‌تواند یکی از حاالت زیر باشد:

FWCI برابر با عدد یک، به این معنی است که متوسط عملکرد استنادی با عملکرد استنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا برابر بوده است.

FWCI بیشتر از عدد یک، به این معنی است که متوسط عملکرد استنادی از عملکرد استنادی هم رشته، هم نوع و ایندکس(INDEX) چیست؟ هم سال در دنیا بیشتر بوده است.

FWCI کمتر از عدد یک، به این معنی است که متوسط عملکرد استنادی از عملکرد استنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا کمتر بوده است.

نمایه یا Index چیست و چگونه در ورد کلمات را نمایه کنیم؟

به مجموعه منظمی از اطلاعات، مدارک و محتوا‌هایی که ترتیب آن‌ها طبق یک اصول خاصی مثل حروف الفبا صورت می‌گیرد و باعث دسترسی سریع‌تر مخاطب می‌گردد را نمایه می‌گویند. (معنی نمایه در دیکشنری مریام) این اطلاعات و مدارک می‌تواند شامل هر موضوعی باشد. مثلاً یک نوع ساده از نمایه که بیشتر افراد در زندگی خود از آن استفاده می‌کنند، دفترچه تلفن می‌باشد.

کلمه نمایه از مصدر نمودن و به معنی راهنمایی کردن و نشان دادن است. همچنین در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی، معادل واژه Index در زبان انگلیسی به کار برده می‌شود. در واقع نمایه، مجموعه‌ای از اسناد و مدارک که ترتیب آن به روش الفبایی است که مخاطب را به قسمتی که نام یا موضوع مورد نظرش قرار دارد، راهنمایی می‌کند. این اسناد و مدارک می‌تواند فهرست نام افراد، موضوعات مختلف و یا محتوای موجود در یک سند باشد و نمایه حتی با اطلاعات و مدارک محدود نیز، محل نمایه مربوطه را به ایندکس(INDEX) چیست؟ شما نشان می‌دهد.

نمایه در کتاب چیست

به طور کلی، حفظ و نگهداری، اطلاعات و معلومات و انتقال آن‌ها از نسلی به نسل دیگر، از اهداف کتابخانه‌ها است. در دنیای امروزی، نمایه‌ها به دلیل سرعت زیاد در دسترسی کاربر به اطلاعات و افزایش انتشارات، جایگزین مناسبی برای قفسه یا کشو‌هایی است که برگه‌ها را در آن‌ها قرار می‌دهند. نمایه‌سازی درست اطلاعات، پیشرفت امور فرهنگی و اقتصادی و آموزش را به دنبال خواهد داشت و معمولاً نظام‌های اطلاع‌رسانی، بدون استفاده از نمایه مناسب، به موفقیت نمی‌رسند.

هدف از ایجاد نمایه، یافتن اطلاعات در زمان کوتاه و جستجوی سریع و راحت سند و مدرک توسط مخاطب می‌باشد که سبب بالا رفتن ارزش آن سند و مدرک خواهد شد.

از جنبه‌های مختلف در نمایه‌ها

 • تهیه نمایه‌ها به صورت دستی و ماشینی و یا ترکیبی از این دو می‌تواند باشد.
 • نمایه‌ها دارای زبان آزاد، کنترل شده و یا طبیعی هستند.
 • تقسیم‌بندی نمایش‌ها بر اساس نام اشخاص، نوع اطلاعات نمایه موضوعی مختلف، نام‌های جغرافیایی و نمایه عنوان‌های مربوط به آثار می‌باشد.

آموزش نمایه در ورد

مراحل مورد نیاز جهت نمایه‌سازی

 • شناسایی موضوع و محتوای اسناد
 • تشخیص نیاز‌های مهم کاربران و کسب اطلاعات آن‌ها
 • دقت نظر به علاقه‌های شخصی و سازمانی و همچنین تغییر اولویت‌هایی که وجود دارد.

انواع مختلف زبان‌ها در نمایه‌سازی

زبان کنترل شده

یک لیست کامل، دارای اعتبار و ساختار معناشناسی که جهت استفاده در نمایه‌سازی به کار می‌رود، زبان کنترل شده است.

زبان آزاد

برای وصف موضوع مدرک، انتخاب واژه‌ها مناسب می‌باشند. نویسنده یا نمایه ساز به انتخاب واژه‌ها می‌پردازند. وجود کلمات توصیف‌گر در متن مهم نمی‌باشد. ولی باید بدانید که در زبان آزاد، اصل وحدت حائز اهمیت است. یعنی برای جلوگیری از به هم ریختگی یک مفهوم، واژه‌های توصیف‌گر درست انتخاب شوند.

زبان طبیعی

زبان طبیعی در یک نمایه، بهره‌گیری از زبان مدرک می‌باشد. در واقع، هر کلمه یا اصطلاحی که در مدرک وجود دارد، برای نمایه هم به کار می‌رود. یعنی کلمات، کنترل شده نیستند. به طور کلی، تنوع زبان طبیعی خیلی زیاد است. از نمایه‌های مختلف زبان طبیعی می‌توان به نمایه‌های کووک، کوئیک و جایگشتی اشاره کرد.

یکی از مزایای زبان طبیعی این است که مربوط به متخصصان هر رشته است و همین باعث ارتباط راحت‌تر با متخصصان می‌شود. از مزیت‌های دیگر این زبان، افزایش جامعیت، روزآوری، حفظ ساختار طبیعی زبان و جلوگیری از ورود اطلاعات پراکنده می‌باشد.

چگونه نمایه کنیم تقسیم‌بندی نمایه‌ها طبق روش تنظیم

نمایه زمانی

این نمایه بر اساس دوره‌های زمانی از گذشته تا کنون می‌باشد.

نمایه الفبایی

نمایه‌های امروزی به ترتیب الفبایی می‌باشند که می‌توان نام‌های افراد، سازمان‌ها و موضوعات را برای آن به کار برد.

نمایه رده‌ای یا موضوعی

این نمایه معمولاً در نمایش‌های علمی استفاده می‌شود که ترتیب آن‌ها با یک سرعت موضوعی هدفمند می‌باشد.

روش‌های مختلف برای نمایه‌سازی کتاب

 • مشخص نمودن نوع نمایه
 • انتخاب نمودن روش‌های بازیابی
 • توصیف‌گر نمودن و تشخیص وضع بیانگر‌ها
 • معین نمودن زبان نمایه‌سازی
 • ارجاعات نمایه‌ها
 • تعیین تعدادی کلید واژه
 • استاندارد‌سازی
 • انواع نمایه‌های متن
 • به‌روز‌رسانی
 • انواع نمایه‌های خودکار

معیار سنجش نمایه‌های چاپی لنکستر

 • تلاش کاربر
 • زمان پاسخگویی
 • دامنه مورد نظر نمایه
 • اصل جامعیت یا توانایی بازیابی موضوعات
 • اصل مانعیت یا توانایی جلوگیری از بازیابی موضوعات اضافه

نمایه‌سازی بر اساس شرایط مکانی، زمان‌های مختلف و سلیقه نمایه ساز و با استفاده از انواع کلمات صورت می‌پذیرد که باید در شبکه واحدی مانند شبکه نمایه مقالات کتابداری جستجو شود و برای رسیدن به این تناسب، اصل جامعیت و مانعیت، مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان اصطلاحات نمایه‌ای را به مدرک خاصی اختصاص داد.

در آخر باید بگوییم که نمایش مفاهیم اساسی متن، صحت مقدمه نمایه، هماهنگی متن مدرک با مکان نمایه‌ها، میزان ارجاعات، اصل جامعیت نمایه، صفحه‌آرایی، نظم الفبایی و انسجام مدخل‌ها در کیفیت نمایه اثر بخش هستند.

آموزش نمایه سازی در ورد

از مزایای استفاده از نمایه، می‌توان به ذخیره اطلاعات، جمع‌آوری اسناد و استفاده در همان لحظه درخواست اشاره نمود و بررسی و تحلیل موضوعی مدرک نیز، بیان محتوای آن می‌باشد که متناسب با اختصاص اصطلاحات موضوعی می‌باشد.

باید بدانید که از دو گزاره شمول و عدم شمول در نمایه استفاده می‌شود. به آنچه که در نمایه وجود داشته باشد، شمول و آن چیزی که در نمایه وجود ندارد را عدم شمول گویند. نمایه ساز بر اساس نمایه‌سازی و احتیاجاتی که کاربر به تحلیل سند و مدرک دارد و همچنین تخصیص واژه‌هایی که مخاطب جستجو نموده است می‌پردازد.

از خصوصیات یک نمایه ساز، نظم و ترتیب و علاقه‌مندی به موضوعات ذهن خلاق می‌باشد. در حقیقت، نمایه ساز به جای مخاطب قرار می‌گیرد و لیستی از موضوعات هستند که ترتیب خاصی دارند و بیان‌کننده محتوای مدارک و مکان اطلاعات می‌باشند.

نرم‌افزار ورد قادر است به صورت اتوماتیک و ماشینی فرایند نمایه کردن و ایندکس کردن مطلب شما را انجام دهد. پس از تعریف کردن کلمات برای نمایه سازی، ورد به ترتیب حروف الفبا کار نمایه سازی کتاب یا مقاله شما را انجام میدهد و به این روش یک صفحه آرایی کامل خواهید داشت.

اضافه کردن یک کلمه برای نمایه کردن در ورد

 1. بخشی از متن را که دارای کلمه ای است که می خواهید آن را نمایه کنید را ایندکس(INDEX) چیست؟ انتخاب کنید.
 2. در تب References و در گروه Index، روی گزینه Mark Entry کلیک کنید:
 3. می توانید متن را در باکسی که باز می شود ویرایش کنید
 4. اکنون گزینه Mark All را انتخاب کنید تا تمام صفحات کتاب هر جا که آن کلمه درج شده را نمایه کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا