استراتژی ترید

ثمن معامله چیست؟

09193460338 __ 09126981510

دعوای مطالبه ثمن معامله چیست و نحوه مطالبه ثمن معامله

در تنظیم قرارداد و معامله بخش مهمی مربوط است به مطالبه مبلغ قرارداد. این بحث از آن رو اهمیت وافری دارد که دعوای مطالبه ثمن معامله به عنوان یک دعوای واحد مطرح شده است. مطابق قانون مدنی در معامله مشتری ملزم به تادیه مبلغ قرارداد و ثمن معامله می باشد. چنانچه فرد این مبلغ را بپردازد که بحثی باقی نمی ماند منتها اگر از طریق اظهارنامه ثمن معامله را مطالبه نمودید و آن را دریافت نکردید می توانید دعوای مطالبه ثمن اقامه نمایید.

دسترسی سریع به عناوین:

دعوی مطالبه ثمن معامله چیست؟

طبق تبصره ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی: « عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.» از این تبصره نتیجه می گیریم که پرداختن ثمن معامله به عنوان یکی از عوضین عقد، یکی از آثار عقد بیع می باشد که فرد ملزم است در زمان و مکان تعیین شده در قرارداد آن را پرداخت نماید. به طور مثال در معامله خودرو یا معامله ملک و املاک، همانطور که فروشنده ملزم به تحویل خودرو می باشد، مشتری نیز مکلف است ثمن معامله را بپردازد. پس بنابراین چنانچه خریدار از وظیفه خود امتناع کند، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را با طرح دعوا از دادگاه درخواست کند. دعوای فوق تحت عنوان «مطالبه ثمن معامله» طرح خواهد شد. قابل ذکر است مطالبه ثمن معامله یک دعوای مالی است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته (بها) می باشد.

مطالبه باقی پول یا فسخ قرارداد؟

طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی؛ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. مشاهده می شود گاهی در برخی از معاملات، برای فروشنده این حق وجود دارد که چنانچه ثمن معامله پرداخت نشد یا اقساط در زمان تعیین شده پرداخت نشدند برای فرد حق فسخ معامله وجود داشته باشد. یعنی چنانچه ثمن معامله و مبلغ قرارداد پرداخت نشود معامله کننده می تواند به استناد آن معامله را برهم بزند. یعنی در صورت عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار، فروشنده مجاز خواهد بود تا نسبت ثمن معامله چیست؟ به اعلام فسخ و مطالبه خسارت مندرج در قرارداد، عمل نماید.

البته این نکته را نیز مدنظر داشته باشید که چنانچه فروشنده از حق فسخ قرارداد استفاده نکند می تواند دادخواست مطالبه ثمن اقامه نماید که این عمل به منزله اسقاط حق فسخ خواهد بود. در واقع اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله عملا به معنای انصراف از فسخ معامله خواهد بود و شخص نمی تواند بعدا از حق فسخ خود استفاده نماید.

دعوای ثمن معامله

دریافت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه ثمن

طبق ماده ۳۹۵ قانون مدنی: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.» بنابراین فروشنده میتواند الزام به پرداخت ثمن معامله را همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن همان یک دادخواست مطالبه نماید. یکی از راه‌هایی که می توانید برای تضمین پرداخت مبلغ قراردادتان امتحان کنید این است که در قرارداد شرط وجه التزام قرار دهید. وجه التزام مبلغی است که در قرارداد جهت عدم انجام تعهد قرار می دهند. چنانچه خریدار ثمن را ظرف مدت معین نپردازد، موظف است که فلان مقدار به فروشنده بپردازد. این شرط تا حدود زیادی می تواند برای شما جهت این امر که تعهد مورد نظر را طرف مقابلتان انجام خواهد داد تضمین محسوب شود.

دعوی استرداد ثمن معامله یا مطالبه ثمن؟

گاه اشخاص دو دعوای مطالبه ثمن و دعوی استرداد ثمن معامله را یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند منتها چنین چیزی صحت ندارد و مطالبه ثمن همانگونه که گفته شد از طرف فروشنده است منتها استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح می شود. گاه امکان دارد خریدار و فروشنده هر دو به تعهدات شان عمل نموده و معامله به درستی انجام شود، ولی پس از آن به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردد. در این شرایط طرفین باید عوضین معامله را بازگردانند. چنانچه فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری نماید، خریدار می تواند در دادگاه دعوا استرداد ثمن معامله را اقامه کند البته با استناد به دلایلی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله باشد.

مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری

برای مطالبه ثمن باقیمانده قرارداد به کدام دادگاه برویم؟

تعیین دادگاه صالح از این جهت اهمیت دارد که چنانچه از دادگاهی رأیی صادر شود که فاقد صلاحیت باشد می توان نقض آن را خواست البته شرایطی دارد و به طور نمونه در مورد عدم صلاحیت محلی در دیوان عالی کشور در صورتی نقض می شود که در مهلت مقرر یعنی تا پایان جلسه اول بدوی نسبت به آن ایراد عدم صلاحیت شده باشد درغیر این صورت دیوان رأی را نقض نخواهد کرد. البته طبق نص قانون دادگاه تجدیدنظر حتی درصورت عدم ایراد نیز رأی را نقض خواهد کرد که به این تفاوت اشکال وارد است.

طبق ‌ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌ تعیین کرده باشد. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که‌ در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال ‌غیرم نقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول دادگاه محل اقامت خوانده که خریدار است صالح به رسیدگی است و صلاحیت دارد. البته در حال حاضر چنانچه ثمن معامله و میزانی که مطالبه می شود تا ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف دارای صلاحیت خواهد بود.

مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری چگونه خواهد بود؟

چنانچه شخصی با کلاهبرداری و یا فروش مال غیر، معامله انجام دهد و این کار در دادگاه کیفری اثبات گردد، جهت استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به ارائه دادخواست نیست و مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله به صورت مجزا صورت نمی گیرد. چنانچه در باب کلاهبرداری در دادگاه کیفری پرونده مطرح باشد، دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر خواهد نمود و خود به خود باید مال یا ثمن آن به شاکی بازگردانده شود. در پرونده حقوقی و دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، می توان خسارت های قراردادی و یا خسارت عدم انجام تعهدات را مطالبه نمود و دادگاه در صورت احراز تخلف خوانده، ضمن حکم محکومیت به پرداخت ثمن معامله، تکلیف خسارتهای مورد مطالبه را نیز روشن خواهد کرد.

قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله

‌طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی؛ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

 • ‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 • ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
 • ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
 • ‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد.

‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.قرار تامین خواسته یعنی فروشنده، از دادگاه درخواست می نماید تا طی صدور قرار، تا پایان رسیدگی به پرونده، با توجه به احتمال انتقال اموال به وسیله خریدار و عدم دسترسی به اموال او، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، اقدام کند. چنانچه دلایل محکم باشد دادگاه با اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.

قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معاملهرا از کجا باید شروع کنیم؟

‌برای مطالبه باقی مبلغ قرارداد و ثمن معامله باید ابتدا دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه کنید در حال حاضر باید به دفتر خدمات قضایی بروید و دادخواست تقدیم کنید. طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

 • نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.‌
  تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
 • نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
 • تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
 • تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
 • ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
 • امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

نکته: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به ‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

چه مدارکی برای مطالبه باقی ثمن لازم است؟

 • کارت ملی و یا شناسنامه حاوی کد ملی و ثبت نام در سیستم سامانه ثنا قوه قضاییه
 • دادخواست مطالبه ثمن معامله
 • پرداخت هزینه دادرسی
 • قرارداد یا قولنامه ای که بر اساس آن مطالبه ثمن معامله طرح می شود. و یا استشهادیه

برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب استرداد ثمن در رویه دادگاه ها به قلم توحید زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”

ثمن معامله چیست ؟ آثار عدم قید ثمن معامله – شرایط ( صفر تا صد )

موضوعی که در این مقاله قصد داریم تا درباره آن صحبت کنیم ثمن معامله و آثار و شرایط آن است که در آن به سوالات متعددی از قبیل ثمن معامله چیست ؟ شرایط قید ثمن معامله در قرارداد چگونه است ؟ و نیز آثار عدم قید آن از صفر تا صد پاسخ خواهیم داد.

ثمن معامله چیست ؟

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

درج مبلغ و قیمت قرارداد

ثمن معامله چیست ؟آثار عدم قید ثمن معامله-شرایط ( صفر تا صد )

درج مبلغ وقیمت قرارداد یکی از ارکان وشاکله های اصلی قرارداد محسوب می گردد که ممکن است ثمن معامله بنحو نقدی ،اقساطی، ثابت ، متغیر بر اساس برآورد اولیه ،باشد

مبلغ مورد معامله ، نشان‌دهنده میزان ارزش کالا، خدمات و یا امری است که باید انجام شود.

و در قراردادهای خرید و فروش، به مبلغ مورد معامله، ثمن معامله می گویند

در قانون مدنی ،عدم تعین قیمت مورد معامله ،موجب مجهول شدن مبلغ قرارداد،وسبب بطلان قرارداد می شود

ولکن عملا در پروژه های بزرگ،این مقوله کمرنگ شده چراکه امکان دارد برآورد کل هزینه پروژه ، در ابتدای قرارداد ممکن نباشد بنابراین در جهت رفع این مشکل ، شرط تعدیل را ، در قرارداد قید می کنند

شروط پولی طرفین قرارداد

-طرفین قرارداد ،می توانند مبلغ مورد معامله را ،به طرق ذیل ،توافق کنند که این امور تحت عنوان شروط پولی ، نام دارد

-وجه رایج مملکتی ( تومان-ریال و..)

-طلا و یا ارزش طلا ویا سکه

– پول بیگانه و یا ارزش آن

-کالای معین و یا ارزش آن

هدف طرفین قرارداد، از تعین شروط پولی، جلوگیری از کاهش ارزش ریالی پول ملی و حفظ سرمایه ،می باشد

-معمولا در قراردادهای مستمر و مدت دار،از شروط پولی استفاده می شود

بطور مثال : در قرارداد پیمانکاری و یا قرارداد اجاره در شمال تهران ،مرسوم است بجای پول ملی ،دلار یا یورو، مبادله گردد

اصولا شروط پولی ،دارای اعتبار قانونی است مگر قوانین خاصی در این باب وضع شود

-در قراردادهای بین اللملی معمولا ،پرداختها به صورت دلار و یورو،صورت می گیرد

چگونگی و شرایط تعیین ثمن معامله

-در پروژه های بزرگ ساختمانی و صنعتی ، مبلغ و قیمت معامله ، بر اساس واحد بها ء یا فهرست بهای پایه ،صورت می گیرد

-طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی ،معاملات موسسات و سازمانهای دولتی و… ،صرفا از طریق مناقصه و مزایده،صورت می گیرد

مناقصه :واگذاری کار و پروژه به اشخاص حقیقی و حقوقی را در معاملات دولتی ،به کمترین قیمت می باشد

مزایده : واگذاری کارو پروژه ، به بیشترین قیمت را در معاملات دولتی ،مزایده می گویند

در حقیقت مناقصه و مزایده بمنزله عقد محسوب می شود ونیاز به انعقاد قرارداد جدید نیست

و اگر سازمانها و مراجع بخواهند علاوه برمزایده و یا مناقصه ،قرارداد جدید با برنده مناقصه و مزایده ببندنند ،به منظور جلوگیری از تضیع حق برندگان مزایده و مناقصه میبایست ، اسناد آن را ،در حین برگزاری مزایده و مناقصه در اختیار ذینفع ، قرار دهند

اگر قرارداد جدید مخالف با مزایده و مناقصه باشد، برنده مزایده و مناقصه ،می تواند ادعای خسارت کند و تضامین را مسترد کند

در جایی که طرفین قرارداد ،افراد متعددی می باشد ،مسئولیت طرفین قرارداد را نسبت به پرداخت سهم دیگران میبایست بصورت مسئولیت تضامنی ،قراردهید

نحوه پرداخت ثمن معامله و اثبات عدم پرداخت آن

ثمن در لغت به‌معنای ارزش است و در علم حقوق به‌معنای قیمت و بهای مال است .هر فروشنده‌ای در قبال فروش مال خود ثمن را متناسب با آن مال دریافت می‌کند.

منظور از ثمن معامله در مبایعه‌نامه چیست ؟

در ابتدا باید بگوییم که مبایعه‌نامه همان قراردادی است که ضمن خریدوفروش (ببع) اموال منقول‌ و غیرمنقول نوشته می‌شود. بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مالی عوضی دریافت می‌شود. منظور از عوض همان پولی است که در قبال آن مال داده می‌شود.

هنگامی‌ که قراردادی بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود خریدار باید عوض آن مال را به فروشنده بپردازد و ثمن معامله چیست؟ اگر ثمن به‌ صورت نقد باشد می‌گوییم ثمن اما گاهی ممکن است که طرف زمان مشخصی را برای پرداخت پول معین کنند و یا خریدار تحت شرایط خاصی پول را پرداخت کند مانند خرید و فروش به شکل اقساطی که چک به‌ عنوان ثمن معامله پرداخت می‌شود و در این مواقع فروشنده باید تا زمان تعیین‌ شده منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و قبل‌ از آن حق مطالبه پول خود را ندارد به‌ همین دلیل نحوه پرداخت پول به‌ صورت نقدی مؤجل و اقساطی است.

ثمن معامله

راه‌های اثبات پرداخت ثمن معامله

زمانی‌ که بین خریدار و فروشنده به‌ خاطر پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله مشکلی به وجود می‌آید خریدار باید اثبات کند که پول را پرداخت کرده‌است و رسیدی از فروشنده بابت پرداخت وجه دریافت کرده‌ است یا این‌ که وجه قرارداد را به حساب فروشنده واریز کرده‌ است و یا در حضور شخصی به‌ عنوان شاهد مبلغ را نقدی پرداخت کرده‌ است و باید بدانیم که طبق قانون از اصل بر عدم پرداخت وجه است و اگر خریدار نتوانست اثبات کند باید کل مبلغ را به فروشنده پرداخت کند و اگر فروشنده اقرار کند که ثمن معامله را دریافت کرده‌ است ولی در واقع چیزی دریافت نکرده باشد در این هنگام فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات ذکرشده در قرارداد و همچنین اقرار خود در قرارداد پولی بابت فروش مال خود دریافت نکرده‌ است. و گرنه در حق ندارد پول خود را مطالبه کند و این کار امری دشوار است.

عدم پرداخت ثمن معامله

ماده ۳۹۵ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد» همان‌طور که می‌دانیم قراردادها سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می‌شوند اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند دیگری می‌تواند وی را ملزم به اجرای تعهدش بنماید در صورت عدم پرداخت ثمن معامله فروشنده می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و برای مطالبه وجه دادخواستی را ارائه کند و خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی‌بر پرداخت وجه ملزم کند.

باید توجه داشت که در قرارداد بین خریدار و فروشنده برخی تعهدات مانند تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و… مربوط به فروشنده است و اگر این تعهدات منوط به پرداخت وجه قرارداد باشد فروشنده می‌تواند تا زمانی‌که پول قرارداد را دریافت نکرده‌است از انجام این تعهدات خودداری کند.

جهت اطلاع از شرایط تنطیم سند رسمی کلیک کنید

فروشنده می‌تواند بر خریدار شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، وی حق فسخ داشته باشد و یا شرط کند که در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ثمن، بیع منفسخ گردد؛ تفاوت ۲ شرط اخیرالذکر این است که در اولی حق فسخ در اختیار فروشنده بوده و نیاز به اراده فروشنده دارد و عقد را از تاریخ انشاء فسخ منحل می‌کند درحالی‌ که در شرط دوم، بدون نیاز به اراده، از تاریخ تحقق شرط، خود به‌ خود منحل می‌گردد.

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع و مالکیت مبیع برای مشتری می‌گردد به‌ موجب انتقال مالکیت تعهدات و تکالیف حقوقی برای هر یک از بایع و مشتری در مقابل دیگری به وجود می‌آید؛ باید مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند مشتری نیز متقابلاً متعهد می‌شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده‌است به بایع تادیه کند صرف‌نظر از این‌که هر دو دارای حق حبس می‌باشند در صورتی‌ که مشتری ثمن را به‌ موقع پرداخت ننماید بایع (فروشنده)دارای ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد مثلاً می‌تواند الزام مشتری را به تأدیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند چنین حق فسخ قانوناً به خیار تاخیر ثمن معروف می‌باشد. برای تحقق خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است عبارت است از

۱- عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری

۲- عدم پرداخت تمام ثمن معامله

۳ –مؤجل نبودن مبیع یا ثمن معامله خواه تمام مبیع یا ثمن مؤجل باشد یا قسمتی از آن

۴ -مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد درصورتی‌که مبیع کلی فی ذمه باشد خیار تأخیر ثمن ثابت نمی‌شود خیار تأخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تأخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می‌گردد. خیار تأخیر ثمن خیار فوری نمی‌باشد چراکه در قانون مدنی ایران تصریحی به‌فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تأخیر ثمن هستند

5-انقضای مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد

جهت دریافت مشاوره تلفنی کافیست با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید

09193460338 __ 09126981510

تسلیم ثمن معامله

طبق ماده ۴۰۴ قانون مدنی « تسلیم تمام مبیع یا ثمن هرگاه بایع در ظرف ۳ روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به‌نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.»

ماده ۴۰۵ قانون فوق الذکر « اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت »صرف امتناع بایع از اخذ ثمن موجب سقوط خیار فسخ است و لزومی به رجوع به حاکم وجود ندارد خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار وجود ندارد.

دریافت قسمتی از ثمن از سوی فروشنده «پس» از ایجاد خیار تاخیر ثمن ممکن است قرینه اسقاط ضمنی خیار تلقی شود در واقع به‌ نظر می‌رسد منظور صدر ماده ۴۰۷ قانون مدنی «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را اسقاط نمی‌کند.» این است که تسلیم قسمتی از ثمن از سوی خریدار در مهلت سه‌ روزه مانع ایجاد خیار تاخیر ثمن نیست

عدم ذکرثمن معامله :

اگر در معامله مقدار ثمن ذکر نشده باشد ولی دوطرف از مقدار آن آگاه باشند خللی در آن معامله ایجاد نمی‌شود چون در معامله ملاک، اطلاع داشتند دوطرف از مقدار ثمن معامله است نه ذکر آن .

ثمن معامله

تفاوت دعوای استرداد ثمن و دعوای مطالبه ثمن

دعوای مطالبه ثمن خریدار از همان ابتدا از پرداخت کردن ثمن معامله امتناع ورزیده و آن را نمی‌پردازد درنتیجه فروشنده به دادگاه صالح مراجعه نموده و دعوای مطالبه ثمن را مطرح می‌کند تا به این طریق خریدار ملزم به پرداخت شود درحالی‌که دعوای استرداد ثمن به این معناست که خریدار از دادگاه تقاضا می‌کند تا مبلغی را که به‌عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته را پس بگیرد. البته برای‌اینکه خریدار بتواند دعوای استرداد ثمن را طرح کند باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱- معامله‌ای که میان خریدار و فروشنده منعقد شده بود فسخ و یا به علتی باطل شود.

۲ – خریدار و فروشنده با توافق معامله را اقاله کنند.

۳ – درصورتی‌که مورد معامله به شخص دیگری تعلق داشته باشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله

ابتدا برای آنکه دعوای مطالبه ثمن را طرح کنیم ابتدا دادخواست خود را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل می‌دهیم تا در آن‌جا پرونده تشکیل شود و به دادگاه ارجاع داده شود البته قابل‌توجه است که دعاوی مطالبه ثمن که مبلغ آن تا میزان ۲۰ میلیون تومان است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دعاوی مطالبه ثمن که میزان آن بیش‌از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی است همچنین لازم به ذکر است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

جهت مشاهده ابلاغیه خود در سامانه ابلاغ کلیک کنید ثمن معامله چیست؟

مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

– کارت ملی و یا شناسنامه دارای کد ملی

– دادخواست مطالبه ثمن معامله

– قرارداد یا موبایل نامه‌ای که مبنای مطالبه ثمن است.

– ادله (از قبیل شهادت شهود، رسید و…) و مستندات.

جدیدترین مطالب

آیا مرد می تواند زن را طلاق غیابی دهد؟

آیا مرد می تواند زن را طلاق غیابی دهد؟

تعریف نکاح عقد ازدواج بین مرد و زن منعقد می‌گردد. طرفین عقد نکاح (ازدواج ) را زوج و زوجه می نامند، نکاح یک عقد اذنی بوده و به دلیل اهمیت تشکیل خانواده در قانون و در شرع، این عقد بدون تشریفات مخصوص منعقد می گردد. نکاح عقدی غیر مالی ست که آثار مالی نیز دارد. از جمله.

درجلسه مشاوره طلاق چه بگوییم؟

درجلسه مشاوره طلاق چه بگوییم؟

مشاوره طلاق و بهزیستی طبق قانون حمایت از خانواده مراکز مشاوره خانواده در سراسر کشور ایجاد شد و متقاضیان طلاق باید قبل‌از هر اقدامی ابتدا مشخصات خود را در سامانه تصمیم طلاق ثبت کرده و اقدام به اخذ نوبت مشاوره کنند درواقع قاضی بعد از اتمام جلسات مشاوره اقدام به رسیدگی.

ترفند ندادن مهریه چیست؟

ترفند ندادن مهریه چیست؟

ترفند ندادن مهریه موضوعی است که ممکن است برخی به دنبال کسب اطلاع و آگاهی در مورد آن باشند. عقد ازدواج بین مرد و زن منعقد می‌گردد. طرفین عقد نکاح(ازدواج ) را زوج و زوجه می نامند، نکاح یک عقد اذنی بوده و به دلیل اهمیت تشکیل خانواده در قانون و در شرع، این عقد بدون.

وکیل طلاق به درخواست زوج کیست؟

وکیل طلاق به درخواست زوج کیست؟

وکیل طلاق به درخواست زوج مطابق ماده ۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و این‌طور به‌نظر می‌رسد که طلاق به درخواست ثمن معامله چیست؟ زوج دلیل نمی‌خواهد هر چند که از ماده‌ی مذکور چنین برنمی‌آید درهرحال طلاق به درخواست مرد اصلا کار مشکلی.

چک های صیادی چیست؟ وکیل چک صیادی کیست؟

چک های صیادی چیست؟ وکیل چک صیادی کیست؟

3 اردیبهشت 1401 | چک

چک های صیادی از جمله نیازهای مطالبه کنندگان چک های جدید می باشد. با تغییر و اصلاحات بعضی از مواد قانون صدور چک، چک صیادی در قانون مطرح شد. امروزه در بین مردم به علت پیچیدگی های این نوع از چک ها، موضوع وکیل چک صیادی زیاد احساس می شود. به دلیل پیچیدگی فرایند رسیدگی به.

چک صیادی چیست؟

چک صیادی چیست؟

2 اردیبهشت 1401 | چک

چک صیادی چیست؟ از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ چک صیاد جایگزین دسته چک‌های قدیمی که در تمام بانک‌ها صادر می‌شد شده‌ است مقطع تمامی چک‌های صیاد صادرشده از بانک‌های مختلف به رنگ بنفش بوده و دارای کد شناسایی ۱۶ رقمی و عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت آن در سامانه صیاد است در پائین.

ملک در رهن چیست؟

ملک در رهن چیست؟

1 اردیبهشت 1401 | املاک

ملک در رهن و تعریف عقد رهن رهن به این معناست که کسی بابت دینی که به دیگری دارد، مالی را بعنوان وثیقه دین خود در اختیار وی قرار می دهد. قانون مدنی در ماده ۷۷۱ عقد رهن را اینگونه تعریف می کند: “رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن.

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

31 فروردین 1401 | وکالت

وکیل کیست؟ وکیل پایه یک دادگستری کسی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام کاری به موجب عقد قرارداد وکالت، مامور انجام کار های حقوقی موکل می شود. پس وکیل پایه یک دادگستری کسی است که در رشته های مرتبط حقوقی فارغ التحصیل شده باشد. وکیل پایه یک دادگستری اقدام به.

شکایت از پزشک ارتوپد چگونه است؟

شکایت از پزشک ارتوپد چگونه است؟

امروزه یکی از مواردی که در پرونده‌های حقوقی به چشم می‌خورد شکایت از پزشک ارتوپد است علت افزایش شکایت در این حوزه پزشکی می‌تواند پیشرفت تکنولوژی و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه و به‌دنبال آن رخ دادن تصادفات و ثمن معامله چیست؟ حوادث بیشتر باشد و یا به‌علت به وجود آمدن رشته‌های جدید ورزشی.

هزینه شکایت از پزشک چقدر می باشد؟

هزینه شکایت از پزشک چقدر می باشد؟

هزینه شکایت از پزشک در ۱۴۰۱ اگر بخواهیم هزینه شکایت از پزشک را از نخستین گام تا به انتخاب برای شما پاسخ دهیم بایددو فرض داشتن وکیل و نداشتن آن را از یکدیگر تفکیک نماییم لذا ابتدا فرض نخست نداشتن وکیل را برای شما توضیح می‌دهیم هزینه شکایت از پزشک در معنای کلی آن.

نحوه پرداخت ثمن معامله چگونه است؟

نحوه پرداخت ثمن معامله چگونه است؟

امروزه در میان تمام قرارداد ها بحث ثمن معامله به گوش میرسد. کلمه‌ی ثمن در لغت به معنای نرخ و بها است. در قانون مدنی ایران در تعریف بیع عبارت« تملیک عین در مقابل عوض معلوم» آورده شده است که منظور از عوض معلوم چیزی نیست جز ثمن معامله. اما ثمن معامله چیست؟ در قانون شرایط عدیده‌ای برای انعقاد قراردادها پیش بینی شده است. شرایط مرتبط با ثمن معامله چیست و چطور در قانون ما تبیین شده است؟ قطعا هم‌صحبتی با بهترین وکیل قرارداد در روشن شدن شرایط به شما کمک خواهد کرد اما در مطلب پیشرو، اطلاعات جامعی در مورد ثمن معامله کسب خواهیم کرد.

منظور از ثمن معامله در مبایعه‌نامه چیست؟

پیش از آنکه به ثمن در مبایعه نامه بپردازیم، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که مبایعه‌نامه چیست و چه ‌طور تعریف میشود؟

مطابق قواعد، مبایعه نامه همان قراردادی است که طی آن مالی از فروشنده به خریدار منتقل شده و در عوض آن، پول یا مال دیگر را دریافت میکند و صاحب میشود. به این روند خرید و فروش اموال منقول یا غیر منقول در اصطلاح حقوقی بیع گفته میشود. پس مبایعه‌نامه همان قراردادی است که در آن شرایط و اوصاف بیع ثبت میشود. یکی از این شرایط، ثمن معامله است.

بیع یک عقد معاوضی است. به این معنا که مبیع( مال مورد بیع) , و ثمن( آنچه در مقابل مبیع داده میشود)، با هم معاوضه می شوند. این ثمن باید با مبیع دارای ارزش برابر باشد. در تمامی مبایعه‌نامه‌ها بخشی تحت این عنوان برای مشخص کردن مقدار و شرایط ثمن معامله تعیین شده است.

ثمن معامله چقدر است؟

ثمن معامله دارای ارزشی برابر با ارزش مال مورد معامله( مبیع) است. مگر آنکه فروشنده به مبلغ کمتری رضایت دهد یا مشتری حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری برای آن مال باشد. اما اصل بر برابر بودن عوض و عین است. اگر نمیدانید که در این معامله ثمن معامله چیست؟ و یا میخواهید در صحیح وارد کردن مطالب در مبایعه‌نامه‌تان اطمینان حاصل کنید، حضور و مشاوره با وکیل بهترین راه است. البته یک وکیل چک نیز به علت مالی بودن مسئله میتواند به شما مشاوره دهد اما عقود و قراردادها از حیطه وظایف یک وکیل کیفری حرفه ای خارج است.

نحوه پرداخت ثمن به چه صورت است؟

4646646

نحوه پرداخت ثمن معامله چیست؟ در جواب این سوال باید به ماده ۳۹۴ قانون مدنی اشاره کرد. این ماده در این باره بیان میکند:« مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.»

از این ماده می توان برداشت کرد که نحوه پرداخت ثمن معامله از جانب قانونگذار به رضایت و تراضی طرفین محول گشته است. اگر طرفین قرارداد یا همان متبایعین، شرایطی برای این امر مقرر نکرده باشند، قدم اول رجوع به عرف در جامعه است.علت این رجوع آن است که به نظر میرسد طرفین با سکوت خود در این مورد، نظر عرف را مورد قبول خود قرار داده و می خواهند مطابق آن رفتار کنند. اگر عرف خاصی وجود نداشته باشد خریدار باید ثمن معامله را فورا و در محل وقوع عقد تادیه نماید.

به طور کلی می توان نحوه پرداخت ثمن معامله را به دو صورت حال و موجل دسته‌بندی نمود.

منظور از نحوه پرداخت به صورت حال آن است که خریدار هم‌زمان با انعقاد عقد بیع، ثمن معامله را به بایع(فروشنده) پرداخت مینماید.

اما گاهی ممکن است که طبق توافق طرفین و به اسباب مختلفه، پرداخت ثمن به زمان و مکان مقرر دیگری محول شود. در اینصورت می گویند ثمن معامله موجل است. در پرداخت ثمن به طریق موجل فروشنده تا قبل از حلول زمان مقرر اجازه رجوع به خریدار جهت مطالبه طلب خود را نخواهد داشت.

چه کسی می تواند پرداخت ثمن معامله را اثبات کند؟

طبق قانون، اصل بر عدم پرداخت است. یعنی اگر بایع( فروشنده) ادعا کند که عوضی در مقابل مبیع(مال مورد معامله) دریافت ننموده است و خریدار مدعی پرداخت ثمن باشد، اثبات پرداخت ثمن معامله با خریدار خواهد بود. اگر خریدار نتواند پرداخت را اثبات کند، ولو آنکه واقعا پرداخت کرده باشد، طبق قانون موظف به پرداخت تمام ثمن به بایع خواهد شد.

خریدار میتواند با کمک رسید پرداختی، شهود حاضر در جلسه در هنگام پرداخت ثمن می ثمن معامله چیست؟ تواند پرداخت خود را ثابت کند.

اگر فروشنده ابتدا اقرار کند که ثمن را دریافت کرده است اما در واقع عوضی دریافت نکرده باشد، اثبات عدم پرداخت به عهده وی و امری دشوار خواهد بود. چرا که باید بر خلاف مندرجات در قرارداد و اقرار قبلی خود، عدم دریافت وجه را به اثبات محاکم دادگستری برساند. اما این امر نشدنی نیست و با دادن وکالت به یک وکیل دادگستری انجام می پذیرد.

در صورت پرداخت نکردن ثمن معامله چه پیش می آید؟

5634532

در تمام معاملات طرفین نسبت به یکدیگر دارای تعهدات و وظایفی هستند. از جمله وظایف فروشنده تسلیم مبیع، تنظیم سند رسمی و. است. اما پرداخت ثمن معامله به عهده خریدار است که در قورت عدم پرداخت، با عواقبی مواجه خواهد شد.

۱-الزام به پرداخت:

به طور کلی در قراردادها در صورت عدم انجام تعهدات توسط یک طرف، طرف دیگر میتواند با مراجعه به دادگاه التزام فرد را به انجام تعهدش خواستار شود. در این مورد نیز فروشنده میتواند با ارائه دادخواستی خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه ملتزم کند.

۲-خودداری از انجام تعهدات:

اگر در طی قرارداد، انجام وظایف فروشنده منوط به پرداخت ثمن از جانب خریدار باشد، فروشنده می تواند مطابق ماده ۳۷۷ مدنی تا زمان پرداخت عوض از انجام تعهدات خود خودداری کند.

۳-فسخ معامله:

در برخی از معاملات اگر ثمن از جانب خریدار پرداخت نگردد، فروشنده می تواند با صرف اعلام به خریدار از طریق ارسال اظهارنامه، معامله را فسخ کند.سپی باید یک دادخواست تحت عنوان تایید فسخ را به دادگاه ارائه دهد.

نتیجه‌ی عدم ذکر ثمن معامله چیست؟

در همین ابتدا باید خاطرنشان شد که عدم ذکر ثمن در معامله با مشخص نبودن ثمن در معامله تفاوت دارد و نباید در تشخیص این دو دچار خلط مبحث شد.

زمانیکه که عقدی منعقد میشود، طرفین راجع به موازین آن به توافق رسیده اند و یا نسبت به آن آگاهی دارند. پس صرف آگاهی طرفین نسبت به مقدار ثمن معامله مکفا است و عدم ذکر آن در قرارداد به معامله آسیبی نمیزند. اما بهتر است برای پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی، مقدار و میزان آن را در مبایعه نامه خود مذکور شوید.

تعهدات فروشنده منوط به پرداخت ثمن معامله

اگر تعهدات فروشنده منوط به پرداخت ثمن باشد، همانطور که در بالا ذکر شد می تواند تعهدات خود را تا زمان دریافت عوض انجام ندهد. به این ثمن معامله چیست؟ حق، حق حبس می گویند. البته اگر پرداخت ثمن مطابق توافق دو طرف موجب شده باشد، فروشنده نمیتواند تعهداتی مثل تسلیم مبیع یا غیره را انجام ندهد.

حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن معامله

در برخی از قراردادها و معاملات، این حق برای فروشنده در نظر گرفته شده است که اگر خریدار ثمن را پرداخت ننماید، معامله را فسخ و از آن خروج کند. این فرایند بدین صورت است که فروشنده مراتب فسخ کردن معامله را طی یک اظهارنامه به خریدار اطلاع میدهد و سپس برای تایید فسخ معامله به دادگاه دادخواست ارائه میکند.

مطالبه ثمن

مطالبه ثمن (3)

مطالبه ثمن و نحوه وصول آن یکی از موضوعات حقوقی است که از طریق دادخواست اقامه دعوا خواهد شد. ثمن چیست؟ مطالبه ثمن معامله چگونه است؟ نحوه وصول ثمن از طریق قانونی چگونه صورت می گیرد؟ در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.

ثمن معامله چیست؟

ثمن معامله به معنی بها و نرخی است که در معامله در ازای فروش مال مشخص خواهد شد و مطالبه ثمن نیز اقامه دعوا برای دریافت و وصول بهای معامله می باشد. در معاملات فروش اموال، پول و یا بهایی که از نتیجه فروش به دست می آید در اصطلاح حقوقی ثمن معامله می باشد و ثمن معامله پولی است که با مال فروخته شده برابری می کند. قرارداد بیع قراردادی است که طبق آن اموال منقول و غیر منقول خرید و فروش می شود. مطالبه ثمن در قرارداد های بیع صورت می گیرد و در صورتی که ثمن پرداخت نشود و مورد حقوقی مطالبه ثمن و نحوه وصول آن مطرح خواهد شد. قرارداد بیع از عقود معاوضی است به این معنی در قبال دریافت مال عوض یا پول یا ثمن آن دریافت خواهد شد.

مطالبه ثمن چگونه صورت می گیرد؟

مطالبه ثمن طبق قرارداد بیع صورت می گیرد و با توجه به مفاد قرارداد ثمن معامله مورد مطالبه قرار می گیرد. قولنامه یا قرارداد بیع میان فروشنده و خریدار حاوی مقدار ثمن مشخص شده و بهای خرید است. طبق قرارداد خریدار باید بهای مورد توافق را در زمان مشخص به فروشنده بپردازد. لازم است در قرارداد بیع نحوه وصول ثمن مشخص شود و همچنین تاریخ دقیق آن نیز ذکر شود. حال ممکن است که خریدار در زمان مشخص قادر به پرداخت بهای معامله نباشد در این صورت موضوع حقوقی مطالبه ثمن مطرح خواهد شد.

نحوه مطالبه ثمن چگونه خواهد بود؟

نکته بسیار مهمی که در خصوص مطالبه ثمن و نحوه وصول آن مهم است این است که فروشنده فقط در زمان سر رسید و زمان مورد توافق در بیع حق مطالبه ثمن را خواهد داشت. در قرارداد بیع تاریخ و نحوه پرداخت بهای مال مشخص می شود و فروشنده بایستی تا سر رسید چه به صورت نقدی و اقساطی صبر کند در غیر این صورت مطالبه ثمن از طریق دادخواست و طرح شکواییه بی نتیجه و بی اثر خواهد بود. زیرا در طبق قرارداد فروشنده و خریدار به یک توافقی در خصوص پرداخت بها رسیده اند و مطالبه ثمن معامله قبل از تاریخ مشخص شده بر خلاف تعهدات و بر خلاف مفاد عقد بیع است. اما زمانی که تاریخ سر رسید اقساط و یا نقد ثمن معامله رسیده باشد و خریدار اقدامی برای پرداخت بهای معامله نکرده باشد، در این صورت فروشنده می تواند با ارائه دادخواست مطالبه ثمن خواستار وصول مطالبات خود شود. دادگاه حقوقی مسئول رسیدگی به این دادخواست خواهد بود. طبق این دادخواست خریدار ملزم به اجرای تعهدات خود می باشد.

ارائه دادخواست مطالبه ثمن به چه صورتی است؟

دادخواست مطالبه ثمن توسط فروشنده مال به دادگاه حقوقی جهت الزام خریدار به انجام تعهدات است.

فروشنده علاوه بر ارائه دادخواست قادر به فسخ معامله خواهد شد و اگر فروشنده قصد فسخ معامله را نداشته باشد می تواند گزینه تنظیم و ارائه دادخواست به مراجع را پیشرو بگیرد. در تنظیم دادخواست بایستی قرارداد بیع و سند رسمی ملک ضمیمه دادخواست قرار بگیرد. چنانچه موعد سررسید پرداخت ثمن رسیده باشد و فروشنده به تعهدات خود عمل کرده باشد دادگاه خریدار را ملزم به پرداخت ثمن به فروشنده خواهد کرد. در نتیجه ارائه دادخواست ممکن است خریدار یا خوانده مدعی عدم انجام تعهدات از سوی فروشنده شود. تحویل مبیع یا تنظیم سند رسمی از تعهدات فروشنده می باشد که طبق توافق و قرارداد بیع باید در زمان مشخص مبیع به خریدار تحویل داده شود و یا در زمان مشخص اقدام به تنظیم سند رسمی نماید سپس ثمن معامله پرداخت شود در صورتی که فروشنده نیز به تعهدات خود عمل ننماید قانون و دادگاه حق عدم پرداخت ثمن را به خریدار خواهد داد.

اجرای حکم دادگاه در نتیجه وصول و مطالبه ثمن چگونه است؟

پس از ارائه دادخواست مطالبه ثمن از سوی فروشنده قاضی پرونده به بررسی کامل قرارداد بیع و سایر مدارک خواهد پرداخت و در صورتی که حکم را به نفع خواهان یا فروشنده صادر نماید، حکم صادر شده به پس از ابلاغ به مرجع اجراییه ارجاع داده خواهد شد. در این مرحله معمولا خریدار برای پرداخت ثمن معامله اقدامی مناسب انجام خواهد داد اما در صورتی که اقدامی برای پرداخت بهای معامله انجام ندهد برای دریافت وجه لازم است تا اموال وی توقیف شود. توقیف اموال یا حساب بانکی از جمله اقدامات تامینی مناسب است و در صورتی که مال و حساب بانکی از شخص شناسایی نشود دادگاه طبق قانون مجاز به صدور حکم جلب وی خواهد شد. اما در صورت شناسایی اموال، اقدام لازم جهت توقیف اموال وی صورت می گیرد و مقدار ثمن مشخص شده از منبع مالی فرد برداشته خواهد شد ممکن است اموال خریدار به مزایده گذاشته شود که در این حالت مقدار ثمن مطالبه شده از آن کسر خواهد شد.

مستندات قانونی مطالبه ثمن و نحوه وصول آن چگونه می باشد؟

یکی از موارد مهم در صورت ارائه دادخواست مطالبه ثمن ذکر مستندات قانونی در متن دادخواست است.

ماده 198 در خصوص مطالبه ثمن در حالتی که حق یا دینی بر عهده کسی باشد اصل بر بقای آن خواهد بود به جز حالتی که بر خلاف آن ثابت شده باشد.

ماده 515 قانون؛ خواهان این حق را دارد که با تقدیم دادخواست در مدت زمان روند دادرسی و یا به صورت مجزا و با ارائه دادخواستی مستقل خواستار جبران خسارت شود.

طبق ماده 362 قانون؛ به محض عقد قرارداد بیع خریدار به عنوان مالک بیع شناخته خواهد شد و فروشنده نیز مالک ثمن خواهد شد.

موجب رای 22 دیوان عالی کشور؛ اگر شرط شود که قسمتی از ثمن معامله در مدت نا مشخصی پرداخت شود این شرط از شروط باطله عقد خواهد بود اما باعث لغو و فسخ قرارداد نخواهد بود.

پس برای تنظیم دادخواست و اقامه دعوا لازم است به این مستندات قانونی استناد کرد و طبق این قوانین خواهان بایستی فروشنده خواهان مطالبه ثمن و اصول آن باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا