استراتژی فارکس

ابزارهای کنترل ریسک

نقش ابزارهای مدیریت ریسک در کاهش نوسانات درآمدی باغداران شهرستان داراب مطالعه موردی پرتقال

ناپایداری و مخاطره آمیزبودن فعالیتهای کشاورزی، یکی از دلایل از بین رفتن ثبات تولید، نوسانات قیمت و درآمد می باشد. در راستای کاهش مخاطرات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، توجه به راهکارهای مدیریت مخاطره می تواند بسیار مفید باشد. ازجمله این راهکارها می توان به بیمه درآمدی محصولات کشاورزی و همچنین بازارهای آتی و اختیار معامله اشاره نمود. در این مطالعه، نخست با طراحی یک الگوی بیمه درآمد، با استفاده از روش خودراه انداز آماری میزان حق بیمه های عادلانه و واقعی به منظور تعیین حق بیمه درآمدی در سطوح مختلف مورد محاسبه قرار گرفت. سپس قیمت های سلف، آتی و حق معامله خرید و فروش در بازارهای اختیار معامله با توجه به پایین بودن فراریت سهام محاسباتی ابزارهای کنترل ریسک به منظور بررسی امکان ایجاد دو بازار فوق بوسیله روابط بلک- شولز مورد محاسبه قرار گرفتند. همچنین ابزارهای بیمه درآمد، قرارداد های آتی و اختیار معامله جهت کاهش نوسانات درآمدی باغداران محصول پرتقال منطقه مورد مطالعه با استفاده از فاکتور ضریب تغییر، مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از باغداران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. علاوه بر این، به منظور پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای مورد مطالعه از داده های سری زمانی که از منابع مختلف از جمله صندوق بیمه محصولات کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. نتایج مربوط به محاسبه حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیر مستقیم رابطه قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظر گرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. نتایج مربوط به بازارهای آتی و اختیار معامله نشان داد که با در نظر گرفتن قیمت هدف 6414ریال برای هر کیلوگرم پرتقال، حق معامله خرید و فروش به ترتیب برابر 48/3243 و61/819 ریال بر کیلوگرم است. مقایسه سه طرح بیمه درآمد، بازار آتی و بازار اختیار معامله نشان دهنده برتری طرح بیمه درآمدی در کاهش میزان ریسک باغداران می باشد. در این رابطه، بازارهای اختیار معامله و آتی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات در تولید محصول پرتقال ارائه شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش بیمه درآمد در مدیریت ریسک کشاورزان(مطالعه موردی: پنبه کاران شهرستان داراب)

فعالیت‌های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می‌باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می‌تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه‌ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه‌ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه‌کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گی.

نقش بیمه درآمد در مدیریت ریسک کشاورزان(مطالعه موردی: پنبه کاران شهرستان داراب)

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گی.

نقش بیمه درکاهش نوسانات درآمدی کشاورزان: مطالعه موردی پنبه کاران شهرستان داراب

در فعالیت های کشاورزی مواجه با شرایط مخاطره آمیز، یکی از دلایل از بین رفتن ثبات تولید، قیمت و درآمد می باشد. در راستای کاهش مخاطرات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، توجه به راهکارهای مدیریتی می تواند بسیار مفید باشد. ازجمله این راهکارها می توان به بیمه درآمدی محصولات کشاورزی و همچنین بازارهای آتی و اختیار معامله اشاره نمود. در این مطالعه، نخست با طراحی یک الگوی بیمه درآمد، با استفاده از روش.

ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای مدیریت پسماند در جهت توسعه محیط (مطالعه موردی: روستا- شهر تنگ‌کتویه، شهرستان داراب)

سهل‌انگاری به مسائل مربوط به مواد زائد از دلایل مهم آلودگی فضای روستاهای ایران می‌باشد. در این راستا، مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در روستا- شهرها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، تحقیق حاضر در پی ارزیابی مدیریت پسماند در روستا- شهر تنگ‌کتویه از توابع شهرستان داراب است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که در آن از روش ابزارهای کنترل ریسک اسنادی برای بررسی سوابق و تبیین مسئله و.

نقش مدیریت ریسک فعالیت‌های کشاورزی در بهبود شاخص‌های اقتصادی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: شهرستان گرگان

امروزه با توجه به اینکه هرگونه فعالیت کشاورزی به دلیل وجود رویدادهای طبیعی خسارت‌زا، با مخاطره-هایی روبروست، برنامه‌ریزی برای کاهش میزان ریسک و افزایش ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این تحقیق از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده و شیوه اجرای پژوهش به صورت میدانی می‌باشد و برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 33046 خانوار .

نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان زرین‌دشت)

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر دارد. امروزه بیشتر دولت‌ها، در تلاش‌اند تا اطلاعات بیشتری در زمینه روش‌های صحیح مدیریت ریسک کسب نمایند تا از این طریق، صدمات وارد بر جامعه ناشی از خشکسالی را کاهش داده و اثرات مربوط به خشکسالی‌های آینده را نیز به حداقل برسانند.پژوهش حاضر با هدف کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر پیامدهای خشکسالی با.

ابزارهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی

کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 14 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله ابزارهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی

چکیده مقاله :

بانکداری اسلامی بیش از دو دهه است که در ایران و اغلب کشورهای اسلامی در حال اجرا می باشد. این نوع از بانکداری که روشیجدید در واسطهگری مالی توسط بانکها است در طول این دوره پیشرفت چشمگیری داشته است و در جهان امروز، بانکداری اسلامیتوانسته است خود را به نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نه تنهابانکداری مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است. بانکداریاسلامی به ساختار پولی و مالی ای اطلاق میشود که فعالیتهایش مطابق با قوانین و شریعت اسلامی است وخدمات آن براساس قوانینمعاملات اسلامی ویا فقه معاملات اجرا میشود. در این مقاله علاوه بر توضیح مختصری در رابطه با خصوصیات و ویژگی های بانکداریاسلامی به تشریح برخی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری پرداخته شده و همچنین در نهایت میزان تطابق بانکداری فعلی در ایرانبا بانکداری اسلامی بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا AEFMC01_039 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حسن زاده، محبوبه و حمیدیان، محسن،1393،ابزارهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی،کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی،تهران،https://civilica.com/doc/325302


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1393، حسن زاده، محبوبه؛ محسن حمیدیان )
برای بار دوم به بعد: ( 1393، حسن زاده؛ حمیدیان )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • ابراهیمی، آیت الله.1392. نگاهی به بانکداری اسلامی، ماهنامه بازار و .
 • _ ادواردز، وارن؛ ترجمه سید حسین علوی لنگرودی. 1392. "بانکداری .
 • اکبریان، رضا؛ خردسود، مینو. 1389. "تاثیر بانک‌های اسلامی بر ثبات .
 • ابوالحسن، ترجمه سید حسین علوی لنگرودی. 1390. "بحران مالی جهانی .
 • The Accounting, Economics and Financial Management Conference 4-5 آبان ماه .
 • امیر حسینی، خسرو. 1392. "نگاهی به رویکرد اقتصادی، شکوفایی بانک‌ها .
 • عباس زاده، حسن. 1391. "رویکردی تحلیلی برچالش‌های بانکداری اسلامی در .
 • موسویان، سید عباس؛ موسوی بیوکی، سید محمد مهدی. 1388. "مدیریت .
 • میری، اشرف السادات. 1392. "میزان تطابق عملیات بانکی کشور با .
 • The Accounting, Economics and Financial Management Conference 4-5 آبان ماه .
 • Abdul Karim.B. Lee.W, Abdul Karim.Z, Jaisa.M.2012 The Impact of Subprime .
 • Hanif.M. 2014. DIFFERENCES AND SIMILA RITIES IN ISLAMIC AND C .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

ابزارهای کنترل ریسک

چابکفا

ابزار مدیریت ریسک

نرم افزار ریسک یکی از نرم افزارهای حیاتی در پیاده سازی ISMS می باشد. مانند تمامی نرم افزارهای در این حوزه، این نرم افزار هم قابلیت ثبت دارایی ها، آسیب پذیریها، تهدیدات، ریسک ها، محاسبه شدت ریسک ذاتی، محاسبه شدت ریسک کاهش یافته، ثبت کنترلهای امنیتی، ثبت پیاده سازی ها را دارد. از نکات مهم که این نرم افزار را از سایر نرم افزارهای این حوزه متمایز می سازد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• در این نرم افزار اصلا ارزش دارایی مستقیم محاسبه نمی شود. ارزش دارایی بر اساس داده های مهم امنیتی که از آن عبور کرده و یا در آن ذخیر می شود، محاسبه می گردد.
• در این نرم افزار شدت ذاتی یک ریسک بر اساس 5 تکنیک محاسبه شده و سپس اگر حاصل داده ها در یک بازه نزدیک قرار گیرند، اطمینان از درستی محاسبه وجود دارد.
• هر تکنیک شامل یکسری پارامتر برای محاسبه ریسک می باشد. جهت جلوگیری از انتخاب مقادیر بطور حدثی توسط ارزیاب، هر پارامتر تا حد امکان به داده های نرم افزار داده متصل شده است (مانند فرآیند های کسب و کار، داده های امنیتی در دارایی ها، کنترل های امنیتی جاری و نحوه ارتباط آنها برای محافظت از داده).
• یکی از مشکلات اساسی در نرم افزارهای ریسک، محاسبه میزان کاهش ریسک پس از پیشنهاد کنترل های امنیتی می باشد. در اکثر نرم افزارهای مشابه از درصدهای تجربی در میزان کاهش ریسک استفاده شده است که نمی تواند دقیق باشد. در نرم افزار طراحی شده، محاسبه کاهش ریسک بر اساس همان فرمول محاسبه ریسک ذاتی خواهد بود و پارامترهای غیر قابل تغییر برای ارزیاب قفل خواهد شد.
• بر اساس تعامل این ابزار با ابزار هوش امنیتی، امکان انتخاب پاسخ های هوشمند وجود دارد. بعبارت دیگر از انتخاب پاسخ های ترکیبی یا منفرد که قبلا آزمایش شده و تاثیر بالایی در مقابله با حمله ندارد، پرهیز می شود.


ابزار مدیریت ریسک

ویژگی ها

ثبت آسیب پذیری ها، تهدیدات، ریسک ها
محاسبه شدت ریسک بر اساس تکنیک های متعدد
ثبت کنترل های امنیتی و ارزیابی آنها بر اساس شاخص متعدد
قابلیت ارایه پیشنهادهای ترکیبی در پاسخ به ریسک ها
ثبت پیاده سازی های امنیتی
تصحیح هوشمند پاسخ های امنیتی
محاسبه میزان کاهش ریسک بر اساس فرمول های همتا در شدت ریسک ذاتی

«مدیریت ریسک» مزیت بزرگ توسعه ابزارهای مشتقه برای بازارها

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در نشست بین المللی «ظرفیت ابزار مشتقه در مدیریت ریسک بازار» گفت: از نظر نهادهای سیاست گذار، امکان کشف قیمت ها به خصوص با ابزار مشتقه برای برخی کالاهای غیرضروری و تا حدی موجب تشدید حساسیت ها در بازار است که در این زمینه نیز شاهد رویدادهای معاملات آتی سکه طلا در سال ۹۷ بودیم؛ این نگاه در شرایطی است که در دنیا از ابزارهای مشتقه در پوشش و مدیریت ریسک بهره می برند.

به گزارش بیداربورس، یکی از مهمترین کارکردهای ابزار مشتقه، پوشش ریسک است، استفاده از این ویژگی در بازاری با نوسانات متعدد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما دلیل توسعه نیافتگی ابزارهای مشتقه در بازار مالی ما چیست؟

ابزارهای مشتقه مالی، بخش بزرگی از بازارهای مالی دنیا را تشکیل می دهند، با این وجود این ابزارها نقش کوچکی در بازار مالی ما دارند، به طوری که تنوع و عمق معاملات آنها در بازار کم است؛ از سوی دیگر بیشتر سرمایه گذاران از عملکرد ابزارهای مشتقه اطلاع دقیقی ندارند، با این وجود ابزارهای مشتقه، ریسک های بالایی نیز دارند و سرمایه گذاران باید از آن مطلع باشند. در همین راستا، مدیران بازار سرمایه در کنفرانس «ظرفیت ابزار مشتقه در مدیریت ریسک بازار» به واکاوی در خصوص راه های توسعه بازار مشتقه و چالش های پیش روی آن پرداختند.

قراردادهای مشتقه از ابزارهای مدیریت ریسک مرسوم در جهان

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در این کنفرانس به بررسی نحوه و فرایند ابزارهای مشتقه در کشور پرداخت و گفت: قدمت ابزارهای مشتقه بورسی به شکل ساختار یافته فعلی در دنیا به بازارهای کالایی بازمی گردد. توسعه این ابزارها در بازارهای بین المللی به دلیل امکان پوشش ریسک شان است. معاملات آتی سکه طلا یکی از موفق ترین معاملات بازار مشتقه در کشور ما محسوب می شود. بعد از آن این ابزار روی کالاهای مختلفی انجام شد و تا زعفران ادامه داشت و بدین ترتیب موفقیت بعدی را با طلای سرخ کسب کرد. آخرین معاملات نیز بر روی نقره و آتی واحدهای صندوق طلا انجام شد.

علیرضا ناصر پور بیان کرد: بررسی های زیادی در خصوص دلایل موفق نبودن برخی قراردادهای مشتقه در دنیا انجام شده است، ولی شاخص هایی که برای موفقیت و شکست آن عنوان می شود بیشتر به دو محور اصلی حجم معاملات و «طول دوره قرارداد» باز می گردد.

او در ادامه با اشاره به چالش های اصلی در معاملات کالایی، گفت: مهمترین چالش در معاملات کالایی موضوع دخالت قیمت گذاری و حساسیت قیمت ها در حوزه کامودیتی است. از نظر نهادهای سیاست گذار، امکان کشف قیمت ها ابزارهای کنترل ریسک به خصوص با ابزار مشتقه برای برخی کالاهای غیرضروری و تا حدی موجب تشدید حساسیت ها در بازار است. مهمترین دلیلی که در این خصوص می توان به آن اشاره کرد، اتفاقاتی است که در حوزه معاملات آتی سکه طلا در سال ۹۷ رقم خورد که تا زمانی که این نگاه در اقتصاد ما وجود داشته باشد با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود؛ این نگاه در شرایطی است که در دنیا از ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک نوسانات قیمتی بهره بسیار زیادی می برند.

ناصر پور، رشد دانش مالی و فرهنگ سازی در خصوص ابزارهای مالی را موضوع مهمی برای توسعه این بازار دانست و گفت: توجه به این نکته به خصوص در مورد ابزارهایی که پیچیدگی بیشتری دارند (مانند قرارداد آپشن) می تواند به توسعه این ابزارها در اقتصاد کمک ویژه ای کند.

اقدامات سازمان بورس در جهت توسعه بازار مشتقه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست به بررسی اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه توسعه معاملات آتی و آپشن پرداخت و گفت: نخستین معاملاتی که در حوزه آتی در بازار سرمایه انجام شد به معاملات آتی سکه باز می گردد که البته این معاملات در سال ۹۷ متوقف شد. در همین راستا، اولین اقدامی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری انجام داد، راه اندازی بازار آتی سکه در صندوق طلای لوتوس بود. می توان گفت این اقدام موثر توانست امیدها را به سمت از سرگیری دوباره معاملات آتی سکه طلا زنده کند.

میثم فدایی، راه اندازی صندوق پوشش ریسک(hedge fund) را یکی دیگر از فعالیت های سازمان بورس در راستای توسعه بازار مشتقه دانست و افزود: صندوق های پوشش ریسک یکی از صندوق هایی هستند که در حوزه معاملات بازار آتی و آپشن فعالیت می‌کنند. می توان گفت با ایجاد صندوق های با درآمد ثابت قوی و قدرتمند، می توان نظر سرمایه گذارانی که از دانش مالی کافی برخوردار نبودند را به خود جلب کرد؛ براین اساس با توسعه این صندوق ها، بازار بدهی نیز به توسعه مطلوبی می رسد.

او ادامه داد: اما از نگاهی دیگر، در سال گذشته بازار سهام با نوسانات گسترده ای رو به رو بود.

این اتفاق در حالی رخ داد که در نبود صندوق های سهامی، افراد علاقمند به سرمایه گذاری، به طور مستقیم به بازار وارد و به دلیل نداشتن دانش مالی کافی متحمل ضررهای زیادی شدند.

فدایی تاکید کرد: بازار مشتقات، چه از نوع کالایی و چه از نوع سهام، نخست نیازمند نهادسازی است. در همین راستا سازمان بورس در نظر دارد در ماه های آتی به صندوق های پوشش ریسک که یکی از ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم در حوزه مشتقات است، وارد شود. بنابراین طراحی و توسعه(hedge fund) با رویکرد جذب سرمایه های بلند مدت به طور هدفمند یکی ازپیشنهادات مطرح شده در خصوص توسعه بازار است.

او با اشاره به اقدام دیگر سازمان بورس در این خصوص، گفت: توسعه اختیار فروش تبعی فعالیت دیگری است که سازمان بورس برای آشنایی اولیه افراد با فضای ابزارهای آپشن انجام داده است. در سال های اخیر رشد و توسعه بازار مشتقه و انتشار متعدد این ابزار سبب شد تا سرمایه گذاران با مفهوم بازار مشتقه آشنایی پیدا کنند. اکنون به نظر می رسد این بازار به بلوغ کافی خود رسیده است و ما می توانیم کم کم به سمت آپشن های واقعی حرکت کنیم.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازنگری قوانین و مقررات حوزه معاملات آتی و آپشن تصریح کرد: قوانین موجود در حال حاضر کارایی لازم را برای طراحی قراردادهای جدید ندارند، بنابراین یکی دیگراز پیش نیازهای توسعه بازارمشتقه، بازنگری قوانین و مقررات است.

فدایی، توسعه انواع صندوق های شاخصی برای طراحی آتی و آپشن بر روی واحدهای صندوق ها و حل مشکل فقهی مشخصات شاخص را یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس در راستای توسعه بازار مشتقه عنوان کرد و افزود: برای طراحی ابزارهای آتی و آپشن بر روی شاخص های مختلف نیازمند صندوق های شاخصی هستیم.

در همین راستا در ماه های گذشته، تعداد زیادی از صندوق های شاخصی ETF مجوز فعالیت گرفتند تا از این طریق صندوق های شاخصی بتوانند شاخص مرتبط به حوزه خود را به خوبی رشد دهند. امکان طراحی آتی و آپشن بر روی این نوع صندوق ها وجود دارد که می تواند، معادلی برای قراردهای آتی شاخص باشد. در این زمینه، تجربه بسیار خوبی هم با کمک بورس کالای ایران شکل گرفته که انجام قراردادهای آتی بر روی یونیت های صندوق طلا است.

او توسعه زیرساخت های نرم افزاری در حوزه بازار مشتقه را اقدام ضروری دیگر در راستای توسعه بازار مشتقه دانست و گفت: موضوع ورود OMS های (شرکت های خدمات برخط بازار سرمایه) مختلف به حوزه آتی و آپشن یکی از مباحث مطرح شده در این زمینه است. درنظر داشته باشید در دوره های گذشته تنها یک او ام اس توانست به این حوزه وارد شود. بنابراین باید شرایط زیرساختی و بسترمناسب در این زمینه را بیشتر فراهم کرد.

فدایی بیان کرد: آخرین اقدامی که سازمان بورس برای توسعه بازار مشتقه آمادگی انجام آن را دارد، تعیین نصاب های حداقلی برای سرمایه گذاری در معاملات آتی و آپشن در صندوق های سهامی است. متاسفانه صندوق های سهامی در این حوزه ورود جدی نداشته اند، اما سازمان بورس آمادگی دارد تا با مدل های سنجش ریسک موجود، نصاب های قابل قبولی را برای حداقل های سرمایه گذاری در حوزه آتی و آپشن اوراق بهادار دهد.

توسعه بازار بدون ریسک امکان پذیر نیست

دبیرکل نهادهای سرمایه گذاری ایران نیز در این نشست با بررسی چالش های بازارسرمایه کشور، گفت: در نظر داشته باشید که نوسانات اقتصادی در سطح کلان به بازارهای داخلی منتقل می شود؛ بنابراین رشد نقدینگی، تورم و جهش های ارزی، رکودهای دوره‌ای، بانک پایه بودن سنتی اقتصاد از عوامل تاثیرگذار در این خصوص هستند. چالش های سطح بازار نیز مانند سطح توسعه نهادها و ارکان، زیر ساختارها و بزرگ بودن سطح سرمایه گذاری مستقیم و کمبود ابزارهای مدیریت ریسک نیز برخی دیگر از این چالش ها در بازار سرمایه کشور هستند.

سعید اسلامی بیدگلی در خصوص نقش ابزارهای مشتقه در توسعه بازارسرمایه گفت: ایجاد امکان مدیریت ریسک از طریق توسعه استراتژی های سرمایه گذاری، ایجاد سازو کارکشف روندهای آتی در بازار آتی و آنی، امکان هایی هستند که ورود سرمایه گذاران بیشتر به بازارسرمایه را افزایش داده و به دنبال خود رشد نقدشوندگی، کاهش هزینه معاملات و بهبود فرایندهای کشف قیمت را دربر می گیرند.

او تاکید کرد: باید در نظر داشت که ابزارهای مشتقه با ریسک هایی نیز همراه هستند، اما اگر هیچ ریسکی در حوزه سیاست گذاری نکنیم، بازار با رشد و توسعه همراه نخواهد شد. توسعه باید به گونه ای باشد که به بقیه بخش های بازار آسیبی نرسد. در همین راستا اعمال محدودیت ها و قانون گذاری در مواقع بحران یکی از راه حل هایی است که در این خصوص دیده شده است.

اسلامی تصریح کرد: این ابزارها ناخودآگاه فعالیت های سفته بازانه را هم به همراه دارند، البته در نظر داشته باشید که سفته بازی جزو بازار است و بده بستان گروه های مختلف سرمایه گذاران با درجات مختلف ریسک پذیری و ریسک گریزی است که به توسعه بازار منجر می شود. افزایش ریسک به ویژه در OTC ها و افزایش ناپایداری سیستم مالی و وقوع ناپایداری قیمتی برخی دیگر از ریسک های موجود در ابزارهای مشتقه هستند که باید به آنها توجه کافی داشت.

گفتنی است؛ کنفرانس بین المللی «ظرفیت ابزار مشتقه در مدیریت ریسک بازار» با حضور میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، علیرضا ناصر پور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران، سعید اسلامی بیدگلی دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری، علی سعدوندی مشاور بین المللی بانکداری، تامین مالی و سرمایه گذاری همچنین جوزف لوفکین، مدیرعامل ابزارهای کنترل ریسک و موسس شرکت سرمایه‌گذاری «جکسیم» انگلیس درهفته گذشته برگزار و سخنرانان در این نشست به بررسی ابزارهای بازار مشتقه و ظرفیت های آن در بازارهای مالی پرداختند.

مدیریت ریسک

تاریخچه مدیریت پروژه در جهان را به مدیریت پروژه های عظیمی چون ساخت اهرام مصر، دیوار چین و تخت جمشید مربوط می دانند. هر یک از این پروژه ها از جمله پروژه های بزرگ و پیچیده بشریند، که با کیفیت، استاندارد بالا و بکارگیری نیروی عظیم انسانی ساخته شده اند.

تخت جمشید

مدیریت پروژه فرآیندها و فعالیت هایی جهت برنامه ریزی، اجرا و کنترل منابع، دستورالعملها و پروتکلهای اجرایی جهت دستیابی به اهداف ویژه پروژه می باشد. پروژه را می توان تلاشهای موقت طراحی شده برای تولید یک محصول، خدمت و یا نتیجه خاص که هدف خاصی را دنبال می کند، تعریف کرد.

بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK که توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا(PMI) تهیه و تدوین شده است مدیریت پروژه شامل فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و پایش و نهایی می باشد. همچنین جهت اجرای مناسب و کنترل تمامی بخشهای پروژه، 10 حوزه دانش جهت مدیریت پروژه ها شامل حوزه های مدیریت محدوده پروژه، زمان، هزینه، کیفیت، ارتباطات، ریسک، نیروهای انسانی، تدارکات، یکپارچگی و ذینفعان تعریف شده است که هر حوزه شامل تکنیکها و روشهای اجرایی خاص می باشد.

مدیریت ریسک

حوزه مدیریت ریسک پروژه یکی از مهمترین حوزه های مدیریت پروژه میباشد عدم توجه و شناخت کافی این مبحث میتواند به شکست پروژه منجر شود در کشور ما با توجه حجم بسیار زیاد پروژه های در دست اجرا و سهم قابل توجه ایی که این پروژه ها از بودجه دولتی به خود اختصاص میدهند، جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی فرایند مدیریت ریسک اهمیت فق العاده ایی دارد و شرکتهای بیمه به عنوان اصلی ترین نهادهای پوشش دهنده ریسکهای مالی پروژه ها سهم به سزایی در توجه به موضوع مدیریت ریسک و نهادینه کردن روشهای علمی در سازمانها اجرایی کشور دارند.

پيچيدگي محيطي، شدت رقابت، رواج تكنولوژي هاي نو و پيشرفته، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، شيوه هاي نوين عرضه كالاها و خدمات، مسايل زيست محيطي و سمت گيري سازمانها از تملک داراييهاي مشهود به نامشهود و… از عوامل عمده اي است كه موجب شده است سازمانها و بنگاههاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريسك هاي بسيار متعدد و خطرات زياد و حتي پيش بيني نشده مواجه شوند.

بديهي است هر سازمان باتوجه به ماهيت كار خود، ريسك هاي گوناگوني را تجربه مي كند و در شرايط متحول امروز، اساسا موفقيت هر بنگاه به شناخت ريسك ها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسك ها اعمال مي كند.

مديريت ريسك زماني معنا و مفهوم مي يابد كه شرايط با احتمال متحمل شدن زيان و عدم اطمينان مواجه شود. اين نوع مديريت شامل حوزه هاي گسترده اي است كه مسايل مالي، عملياتي، تجاري، استراتژيك و حوزه وسيعتري به نام حوادث خطرآفرين را دربرمي گيرد. درمجموع مديريت ريسك فرايند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژي‌هايي براي اداره ريسك است.

ریسک را به چهار گروه اصلی ذیل تقسیم می­کنند:

 1. ريسك‌هاي خالص يا ايستا كه ممكن است نتيجه زيان يا عدم زيان داشته باشند، مانند داشتن اتومبيل در مقابل خطرهائي كه براي دارنده آن ممكن است داشته باشد.
 2. ريسك‌هاي سوداگرانه‌ كه ممكن است نتيجه زيان، عدم زيان و سود داشته باشند، نظير فعاليت‌هاي تجاري يعني خريد به نيت فروش با قيمت بالاتر.
 3. ريسك‌هاي خاص كه در صورت تحقق، آثار زيانبار آن‌ها دامن‌گير گروه كوچكي مي‌شود؛ براي مثال، افراد يك خانواده كه با اتومبيل خود مسافرت مي‌كنند و در راه تصادف مي‌كنند يا اعضاء تيم كوهنوردي كه مسير را گم مي‌كنند و در طوفان و سرما گرفتار مي‌شوند و صدمه مي‌بينند.
 4. ريسك‌هاي عام كه در صورت وقوع، تعداد زيادي از مردم دچار خسارت جاني و مالي مي‌شوند، مانند سيل، طوفان و زلزله.

از ميان اين چهارگروه، ريسك‌هاي خالص و خاص بيمه‌پذيرند و مطلوب بيمه‌گران. زيرا كه بيمه‌گر، هم قادر به ارزيابي عوامل مؤثر در ريسك و تعيين حق بيمه است و هم، خسارت وارده در حدي است كه بيمه‌گر با مديريت مالي مناسب توان پرداخت آنها را دارد. از دو گروه باقي‌مانده، ريسك‌هاي سوداگرانه به‌هيچ‌وجه بيمه‌پذير نيست، زيرا كه عوامل مؤثر در ريسك‌هاي سواگرانه به‌قدري زياد است كه بيمه‌گر نمي‌تواند همه اين عوامل را شناسائي كند، در نتيجه نمي‌‌تواند حق بيمه را تعيين كند. گروه ريسك‌هاي عام از نظر فني، بيمه‌پذيرند، زيرا كه با تواتر و شدت متغير، در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آنها در آينده نيز وجود دارد. از آن‌جا كه دامنه خسارت‌ها در صورت تحقق ريسك عام بسيار وسيع و توان مالي بيمه‌گر نيز براي پرداخت خسارت، محدود است، مطلوبيت چنداني براي بيمه‌گر ندارد. افزودن بر اين، تأمين پوشش بيمه اتكائي براي ريسك‌هاي عام نيز به سادگي امكان‌پذير نيست و حق بيمه سنگيني هم نياز دارد. با اين همه، بيمه‌گر تحت شرايطي خاص، براي بيمه‌گذاران متقاضي در مقابل دريافت حق بيمه مناسب آنها را بيمه مي‌كند.

 • واكنش در مقابل ريسك، به ارزش‌هاي فرهنگي (منزلت شخصي، آزادي‌هاي فردي، اعتماد به نفس و اهميت دادن به موقعيت) وابسته است كه بر تصميم شخص براي خريد بيمه تأثير مي‌گذارند.

تكنيك‌هاي كاهش ريسك را ̎تكنيك‌هاي مديريت ريسك̎ مي‌نامند كه در برگيرنده كليه تلاش‌هائي است كه براي تغيير يا كاهش ريسك‌پذيري خطرها انجام مي‌گيرد كه در نتيجه آن، پتانسيل خسارت تقليل مي‌يابد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا