شروع فارکس در افغانستان

تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟

تحلیل آماری چیست؟ همه چیز درباره انجام تحلیل آماری پایان نامه

علم آمار از گذشته تا کنون نقشی اساسی و مهم را در علوم مختلف داشته است که از اولین کاربردهای آن می ­توان به مالیات گیری و خراج بستن بر دارایی ها اشاره کرد.

بعدها در دوره رنسانس، از علم آمار استفاده­ نوینی صورت گرفت و به آمار استنباطی نیز توجه زیادی شد. در دنیای امروز علم آمار و آمارگیری بسیار پررونق است. اکثر دانش آموختگان حداقل یکبار مطلبی را در ارتباط با آمار خوانده اند و نیاز بوده تا با استفاده از روش­ های آمارگیری، تحلیل ­هایی انجام دهند.

این مساله اهمیت تحلیل آماری را نشان می­ دهد بنابراین نیاز است که به طور کامل بدانیم تحلیل آماری چیست و چگونه انجام می­ شود؟

تحلیل آماری چیست؟

اگر بخواهیم تحلیل آماری را دقیق ­تر توضیح دهیم باید ابتدا به تعریف واژه­ ی آمار بپردازیم.

آمار را علم طبقه بندی دیتاها و اطلاعات، علم تصمیم گیری­ های مبتنی بر منطق، برنامه ریزی ­های دقیق و علم توصیف و تبیین آنچه از مشاهدات می­ توان فهمید توصیف می­ کنند.

آمار را می ­توان علم و هنر جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها دانست به طوری که در نهایت بتوان آنچه استخراج شده است را تفسیر و استنباط کرد.

امروزه به ندرت می­ توان بدون استفاده از تحلیل آماری اقدام به تفسیر و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات و پژوهش­ های علمی کرد.

به گزارشی که شامل جداول و نمودارهای آماری و تحلیل و تفسیر آن ­ها می­ شود تحلیل آماری گفته می­ شود.

تحلیل آماری تصویری روشن و توصیفی دقیق از داده ­ها ارائه می ­دهد. این داده­ ها ممکن است به صورت داده­ های آماری آماده باشند (مانند نرخ تورم، درآمد، و مانند آن) یا از طریق پرسشنامه ­ها جمع آوری شده باشند.

فرآیند تحلیل آماری را در دو بخش تقسیم می­کنند: آمار استنباطی و آمار توصیفی.

مبنا و پایه این تقسیم بندی به دو دسته استنباطی و توصیفی این است که بشر با توجه به محدودیت زمان و سایر امکانات تصمیم گرفت تا از استقراء استفاده کند. بر اساس استقراء می­ توان یافته ­هایی را که از «اجزا» به دست می آید را به «کل» نسبت داد.

این بدین معناست که یافته­ های مربوط به نمونه ­ها، در مورد کل جامعه که احتمالا به دلیل محدودیت­ ها و مشکلات دیگر قابل بررسی به صورت کلی نبوده اند، حکم می­ شود.

آمار توصیفی چیست؟

وقتی توده­ ای از اطلاعات برای تحقیق جمع آوری می­ شود باید ابتدا سازماندهی و خلاصه شود به طوری که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند.

برای این منظور از روش آمار توصیفی (Descriptive Statistics) استفاده می­ شود.

در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر داده ­های جمع آوری شده را با کمک روش ­های آمار توصیفی از جمله تنظیم جداول توزیع فراوانی، خلاصه کرده و به کمک نمودار آن­ها را نمایش می ­دهد و در نهایت با کمک سایر شاخص ­های آمار توصیفی آن ها را خلاصه می ­کند.

روش ­های آمار توصیفی

تشکیل جدول توزیع فراوانی

به سازماندهی داده­ ها یا مشاهدات به صورت طبقات همراه با فراوانی هر طبقه، توزیع فراوانی گفته می­ شود.

برای اینکه یک جدول توزیع فراوانی داشته باشید باید دامنه تغییرات، تعداد طبقات و حجم طبقات توسط فرمول­ های مربوطه محاسبه شود و سپس جدول توزیع در دو ستون x (ستون طبقات) و F (فراوانی طبقات) تشکیل شود.

پس از این مرحله، در صورت تمایل یا لزوم، پژوهشگر می ­تواند شاخص ­های دیگری نظیر فراوانی تراکمی، فراوانی تراکمی درصدی را محاسبه کند.

تشکیل جدول توزیع فراوانی یک روش اقتصادی و آسان برای نمایش انبوهی از داده ­های نامنظم است. اما در طبقه بندی کردن، ممکن است برخی از اطلاعات به علت خطای گروه بندی از دست بروند که در نهایت در محاسبه شاخص ­های آماری نیز تاثیر بگذارند. ولی مقدار آن اغلب ناچیز است و اشکال عمده ­ای ایفا نمی­ کند.

ترسیم نمودار

نمودارها ابزار مناسبی برای نمایش تصویری اطلاعات هستند که انواع مختلفی دارند که از آن­ ها می­ توان به نمودار هیستوگرام، نمودار ستونی، نمودار چند ضلعی تراکمی، نمودار دایره ای، نموداری سری ­های زمانی و موارد دیگر اشاره کرد.

محاسبه شاخص ­های مرکزی

در محاسبات آماری لازم است که ویژگی­ ها و موقعیت کلی داده ­ها تعیین شود.

به همین دلیل شاخص­ های مرکزی که سه نوع نما(Mode)، میانه(Median) و میانگین (Mean) هستند محاسبه می­ شوند. هر یک از این شاخص ­ها کاربرد خاص خود را دارند. مثلا در تحقیقاتی که مقیاس اندازه گیری داده ­ها حداقل فاصله ­ای است «میانگین» بهترین شاخص است اما در تحقیقاتی که مقیاس اندازه گیری داده ­ها رتبه ای یا اسمی باشد «میانه» یا «نما» مناسب تر هستند.

محاسبه شاخص ­های پراکندگی

شاخص­ های پراکندگی برخلاف شاخص ­های مرکزی هستند چرا که میزان پراکندگی با تغییراتی که در بین داده ­های یک توزیع (نتایج تحقیق) وجود دارد را نشان می­ دهند.

شاخص­ هایی که به این منظور در تحقیقات مورد استفاده قرار می ­گیرند شامل دامنه تغییرات، انحراف چارگی (Quartile Deviation)، واریانس (Variance) و انحراف استاندارد (Standard Deviation) می­ شود. پس از محاسبه شاخص ­های مرکزی و پراکندگی می­ توان نمره ­های استاندارد را محاسبه و منحنی طبیعی (Z) را ترسیم کرد.

محاسبه همبستگی

در برخی از تحقیقات، پژوهشگر می­ خواهد رابطه بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور باید از روش ­های همبستگی (Correlation) استفاده کند.

در محاسبه همبستگی، نوع مقیاس اندازه گیری دخالت دارد و به طور کلی به دو دسته پارامتری و ناپارامتری تقسیم می­ شود.

رگراسیون و پیش بینی

رگراسیون (Regression) به روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغییر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته گفته می­ شود.

از تحلیل رگراسیون می ­توان در تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیقات آزمایشی استفاده کرد. با توجه به نوع تحقیق و متغیرهای آن، روش متنوعی برای تحلیل رگراسیون وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از رگراسیون خطی، رگراسیون انحنایی، رگراسیون لوجیستیک و تحلیل کواریانس.

آمار استباطی چیست؟

در آمار توصیفی به جمع آوری و تمرکز به روی خصوصیات و ویژگی­ های مهم داده ­ها می پردازیم و به نوعی می­ توان گفت نقش آمار توصیفی جمع آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی به دست آمده از نمونه ­ها یا جامعه است اما قرار نیست کار یک محقق با توصیف اطلاعات به پایان برسد بلکه باید آنچه از بررسی گروه نمونه به دست آورده است را به گروه ­های مشابه بزرگ تر تعمیم دهد.

در آمار استنباطی (Inferential)، پژوهشگر با استفاده از مقادیر نمونه، آماره ­ها را محاسبه کرده و با کمک تخمین یا آزمون فرض آماری، آماره ­ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می ­دهد. هدف آمار استنباطی، برآورد کردن خصوصیات و ویژگی ­های جامعه آماری است.

آزمون­ های آمار استنباطی

آزمون ­های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از یک گروه کوچک یا نمونه و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرها، به دو گروه پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می ­شوند.

آزمون­ های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله ای و نسبتی می پردازند و حداقل شاخص آماری آ نها، میانگین و واریانس است.

در حالیکه آزمون­ های ناپارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی و رتبه ای می­پردازند که شاخص آماری آنها میانه و نما است.

آمار پارامتریک نیاز به پیش فرض ­هایی در مورد جامعه­ ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته است دارد.

به عنوان مهم ­ترین پیش فرض در آمار پارامتریک، فرض می ­شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین دلیل، در بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس ­های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع (Free of distribution) هستند از شاخص ­های آماری ناپارامتریک استفاده می ­کنند.

از آزمون­ های پارامتریک آمار استنباطی می­ توان به آزمون t، تحلیل واریانس (ANOVA)، تحلیل واریانس چند عاملی(MANOVA)، تحلیل کوواریانس چند عاملی و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون نام برد.

همچنین از آزمون­ های ناپارامتریک نیز می­ توان به آزمون علامت تک نمونه، آزمون علامت زوجی، ویلکاکسون، مان_ویتنی، کروسکال_والیس، فریمن، آزمون تقارن توزیع و کولموگروف-اسمیرنف اشاره کرد.

ابزار لازم برای انجام تحلیل آماری

یکی از ابزار اصلی مورد نیاز برای انجام و نگارش تحلیل آماری، نرم افزارهای تحلیل آماری از جمله نرم افزار spss است.

در واقع تصور انجام تحلیل آماری بدون استفاده از نرم افزارهای آماری غیرممکن است چرا که این کار نیاز به عملیات آماری خاصی دارد که محاسبات آن به صورت دستی نه تنها بسیار سخت و زمان بر است بلکه غیرممکن به نظر می ­رسد.

به همین دلیل بسیاری از محققان و دانشجویان برای تکمیل بخش آماری پایان نامه خود (فصل 4 پایان نامه) تحلیل آماری را برون سپاری می ­ کنند یعنی این کار را به شرکت ­های آماری می ­سپارند تا کاملا دقیق و با تخصص خاصی انجام بگیرد.

تحلیل آماری در تمام زمینه­ ها از جمله پژوهش ­های دانشگاهی پرکاربرد است اما برای انجام آن نیاز به مهارت و دقت بالایی در استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری است که پیچیدگی­ های خاص خودشان را دارند، به همین دلیل چه شرکت ­ها و سازمان ­ها چه بسیاری از دانشجویان انجام تحلیل آماری خود را به شرکت ­هایی می­ سپارند که سال­ ها در تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ این زمینه فعالیت داشته اند، با این کار اطمینان حاصل می کنند تحلیل آماری پروژه­شان با دقت و اطمینان بالایی انجام می ­گیرد.

تجزیه و تحلیل شغل چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تجزیه و تحلیل شغل چیست؟ خروجی تجزیه و تحلیل شغل چه باید باشد؟

تقریباً در تمام فهرست‌های وظایف مدیر منابع انسانی چشم‌تان به عبارت تجزیه و تحلیل شغل یا Job Analysis می‌خورد.

در این درس می‌خواهیم مفهوم تجزیه و تحلیل شغل را توضیح دهیم و بگوییم که این کار چه فایده‌ای دارد. البته قصد نداریم وارد جزئیات شویم و درباره‌ی روش های تجزیه و تحلیل شغل حرف بزنیم و یا به مراحل تجزیه و تحلیل شغل بپردازیم. روش‌ها و تکنیک‌های این کار بحث گسترده‌ای را می‌طلبد و باید در قالب درس‌های مستقل شرح داده شود.

بنابراین فعلاً هدف‌مان صرفاً آشنایی با اصطلاح «تجزیه و تحلیل شغل» است و از تعریف تجزیه و تحلیل شغل فراتر نمی‌رویم.

در بخش پایانی این درس – که مهم‌ترین بخش درس هم محسوب می‌شود – توضیح خواهیم داد که تجزیه و تحلیل شغل در دنیای امروز چه چالش‌‌هایی دارد و آیا واقعاً چنین کاری را می‌توان برای یک کسب و کار کوچک و یا استارتاپ هم انجام داد؟ یا باید بپذیریم که تجزیه و تحلیل شغل صرفاً در سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ معنا پیدا می‌کند؟

آن‌چه در ادامه می‌خوانید:

ویژگی های شغلی در زمان استخدام همکار جدید

فرض کنید دوست‌تان که مدیرعامل یک شرکت بازرگانی است به شما می‌گوید که در جستجوی یک همکار جدید به عنوان مسئول دفتر و دستیار مدیرعامل است و از شما می‌خواهد که اگر کسی را می‌شناسید به او معرفی کنید.

احتمالاً از او خواهید پرسید: «او را برای چه نوع کارهایی می‌خواهی؟ فرد مورد نظر تو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟»

در این‌جا بسته به این‌که دوست‌تان چقدر با مدیریت منابع انسانی آشنا باشد و تجربه‌های قبلی‌اش از همکاران پیشین چگونه بوده باشد، پاسخ‌های متفاوتی خواهید شنید. جملات زیر از جمله پاسخ‌هایی هستند که معمولاً در چنین شرایطی می‌شنویم:

همین که آدم باشد کافی است!

کار عجیبی نمی‌خواهیم: وظایف عمومی یک مسئول دفتر؛ همین کارهایی که همه انجام می‌دهند.

کسی شبیه مسئول دفتر خودتان.

حجم کار ما زیاد و سنگین است. کسی که از عهده‌ی این حجم بر بیاید.

بعید هم نیست که دوست‌تان با جستجو در اینترنت، فهرستی از ویژگی‌های یک مسئول دفتر خوب را پیدا کرده و به شما نشان دهد. شاید او هنگام نشان دادن فهرست چنین حرف‌هایی هم بزند: «به نظرم این فهرست خوب است؛ حالا اگر همه‌اش نشد، نصفش هم باشد عالی است.» [و شما در این میان می‌مانید که دقیقاً کدام نصف را می‌گوید.]

این نوع بحث‌ها الزاماً در سطح مدیران کم‌تجربه و کم‌سواد در سازمان‌های ضعیف و کوچک روی نمی‌دهد. بلکه کاملاً ممکن است که چنین حرف‌هایی را در گفتگوهای جدی میان مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بشنوید.

البته باید بپذیریم که با وجود فراوانی افراد کارجو، دسترسی به انسان‌های توانمند و شایسته در فضای کشور ما چندان هم ساده نیست و گاهی به همین علت، مدیران ترجیح می‌دهند فرایند جدی و حرفه‌ای جستجو و جذب را رها کرده و به شکلی غیررسمی‌ و خارج از چارچوب روش‌های متعارف مدیریت منابع انسانی، برای یافتن همکاران تازه تلاش کنند.

اما این نکته را هم باید مد نظر قرار دهیم که:

اگر در زمان انتخاب همراهان و همکاران جدید برای موقعیت‌های شغلی مختلف، دقت کافی به خرج ندهیم و فرایندهای علمی و راهکارهای تجربه‌شده را به کار نگیریم، در طول زمان دردسرها و هزینه‌های مادی و روانی بسیاری به ما تحمیل خواهد شد.

بنابراین حتی در شرایطی که بازار منابع انسانی کشور ضعیف است و به سختی می‌‌توان افراد توانمند و شایسته را برای موقعیت‌های شغلی یافت، هم‌چنان توجیه دارد که صبور باشیم و با صرف وقت و انرژی، فرایند جذب را تا حد امکان به شکل علمی و به دور از سلیقه‌‌ی فردی اجرا کنیم.

تجزیه و تحلیل شغل

پس از این مقدمه اکنون مفهوم تجزیه و تحلیل شغل را کمی دقیق‌تر توضیح داده و درس را ادامه می‌دهیم.

تجزیه و تحلیل شغل چیست؟

تجزیه و تحلیل شغل تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ را می‌توان به دو شکل مختصر و مفصل تعریف کرد. ابتدا یک تعریف مختصر را مرور کنیم (+ | فصل نهم):

تجزیه و تحلیل شغل یک فرایند است که طی آن اطلاعات مربوط به یک کار:

می‌شود. برای تجزیه و تحلیل شغل رویکردهای مختلف و متنوعی وجود دارد که لزوماً شبیه یکدیگر نیستند.

اما اگر به دنبال تعریفی جامع‌تر با جزئیات بیشتر هستید، شاید توصیف زیر مناسب‌تر باشد (+/+):

تجزیه و تحلیل شغل از جنس گردآوری اطلاعات است. این اطلاعات می‌تواند به حوزه‌های زیر مربوط باشد:

 • رفتارهای مرتبط با هر شغل (مثلاً فعالیت‌های هر شغل و فرایندهای کاری مرتبط با آن)
 • ویژگی‌های انتزاعی‌تر و درونی‌تر هر شغل (مانند تصمیم‌گیری‌ها، شیوه‌ی نظارت در آن شغل و نیز اطلاعاتی که باید توسط فرد شاغل در آن شغل پردازش شود)
 • کاربرد ابزارها، مواد و ماشین‌آلات در آن شغل (فرد شاغل با چه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی سر و کار دارد؟)
 • روش‌های ارزیابی عملکرد در آن شغل (خروجی آن شغل را چگونه اندازه می‌گیرند؟ خطاها را چطور؟)
 • فضای پیرامونی شغل (شرایط محیط کار، خطرها، همکاران، سیستم‌های پرداخت و جبران خدمت)
 • ویژگی‌های فردی مورد نیاز برای آن شغل (مهارت‌ها، توانایی‌های فیزیکی، صفات شخصیتی و …)

اگر تعریف‌های بالا کمی برای شما پیچیده هستند یا ترجیح می‌دهید توضیحی ساده‌تر و شاید کاربردی‌تر از تجزیه و تحلیل شغل در ذهن‌تان بماند، می‌توانید تعریف زیر را به خاطر بسپارید. البته این تعریف با وجود جذاب و ساده بودن، نقص‌هایی هم دارد که در ادامه‌ی درس متوجه آن‌ها خواهید شد (+):

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های آموزش مدیریت منابع انسانی برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

تعداد درس‌ها: ۲۰ عدد

دانشجویان این درس: ۲۳۱۲ نفر

تمرین‌های ثبت‌شده: ۷۳۲ مورد

با عضویت ویژه‌ی متمم علاوه بر دسترسی به درس‌های منابع انسانی به مباحث متنوع دیگری نیز دسترسی خواهید داشت که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

شاید برایتان جالب باشد که بررسی‌های ما نشان داده در میان دوستان متممی، کسانی که به رفتار سازمانی علاقه‌مند بود‌ه‌اند، برای مطالعه‌ی درس‌های زیر هم وقت گذاشته‌اند:

دوره MBA (مطالعه‌ی منظم همه‌ی درس‌ها)

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

کاربرد تجزیه و تحلیل شغل در برنامه ریزی توسعه فردی

ممکن است در نگاه اول فکر کنید که تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ تجزیه و تحلیل شغل فقط برای سازمان‌های بزرگ مفید است. سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که یک ساختار رسمی و چارت سازمانی بزرگ دارند و چند نفر در واحد مدیریت منابع انسانی آن‌ها کار می‌کنند.

اما تجزیه و تحلیل شغل کاربرد دیگری هم دارد: برنامه ریزی برای توسعه فردی.

فرض کنید شما می‌خواهید بعداً به تحلیل‌گر کسب و کار تبدیل شوید. یا قصد دارید در زمینه‌ی دیجیتال مارکتینگ فعالیت کنید. قاعدتاً مهم‌ترین سوالی که برایتان مطرح می‌شود این است که شرکت‌ها و تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ کارفرماها از من به عنوان تحلیل‌گر کسب و کار یا مثلاً دیجیتال مارکتر چه انتظاراتی خواهند داشت؟

یکی از بهترین منابعی که می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید، گزارش‌های تجزیه و تحلیل شغلی است. بسیاری از این گزارش‌ها را می‌توان در اینترنت یافت و مطالعه کرد.

پس اگر در حال برنامه‌ریزی برای مسیر شغلی خود هستید و می‌خواهید در سال‌های پیش رو به جایگاهی بالاتر در حرفه‌ی فعلی یا یک شغل کاملاً متفاوت دست پیدا کنید، از اهمیت گزارش‌های تجزیه و تحلیل شغل غافل نشوید.

بدیهی است این گزارش‌ها هرگز به شکل کامل بر واقعیتِ پیش‌ِ روی شما منطبق نیستند. اما هر چه باشند، از این‌که در خلوت خود بنشینید و بخواهید حدس بزنید که چه تلاش‌ها و تمرین‌ها و مطالعه‌هایی می‌تواند شانس شما را برای موفقیت در آینده افزایش دهند بهتر است.

ضمن این‌که اگر شرح شغل و شرایط احراز یک شغل را بدانید، احتمالاً توانایی شما در متقاعد کردن مصاحبه‌کنندگان در جلسه مصاحبه شغلی نیز بیشتر خواهد شد.

روندهای جاری در بحث تجزیه و تحلیل شغل

می‌دانیم که بحث تجزیه و تحلیل شغل (نه لزوماً با همین عنوان، اما به همین منظور) قدمتی طولانی دارد. توضیح مارک ویلسون – خلاصه‌شده و با جمله‌بندی متمم -در این زمینه جالب است (+):

چند پرسش، و پاسخ آن‌ها

تجزیه و تحلیل شغل در سازمان بر عهده کیست؟

طبیعتاً در سازمان‌های بزرگ، دپارتمان منابع انسانی یا فردی که به عنوان کارشناس منابع انسانی فعالیت می‌کند مسئول تجزیه و تحلیل شغل خواهد بود. اما این فرایند به شکلی نیست که بشود آن را در داخل واحد منابع انسانی و پشت درهای بسته انجام داد. گزارش تجزیه و تحلیل شغل وقتی ارزشمند و قابل‌اتکاست که کارشناسان منابع انسانی بخش‌های دیگر سازمان را هم در تهیه و تدوین آن دخیل شوند.

ضمناً در بسیاری از کسب و کارها «مدیران عملیاتی» نقش اصلی را در تجزیه و تحلیل شغل ایفا می‌کنند. چون کمتر کسی به خوبی آن‌ها می‌داند که هر شغل چه فعالیت‌ها، وظایف و مسئولیت‌هایی را شامل می‌شود.

چه منبعی برای آشنایی با تجزیه و تحلیل مشاغل خوب است؟

طبیعتاً جستجو در گوگل و نیز بررسی سایت‌های کاریابی می‌تواند در این زمینه الهام‌بخش باشد. اما پیشنهاد ما این است که حتماً به سایت O*Net هم سر بزنید و چارچوب پیشنهاد شده در آن را هم بررسی کنید. ما در متمم این سایت را در قالب یک مطلب جداگانه معرفی کرده‌ایم (سایت O*Net | شبکه اطلاعات مشاغل).

شرح شغل و شرایط احراز شغل دو اصطلاح کلیدی این درس بودند و بارها تکرار شدند. پیشنهاد ما این است که حتماً‌ درس‌های مربوط آن‌ها را هم در کنار درس حاضر بخوانید:

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مدیریت منابع انسانی به شما پیشنهاد می‌کند:

لیکویید شدن چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

لیکویید شدن چیست

لیکویید شدن، کال مارجین شدن یا بسته شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. لیکوئید شدن (Liquidation) در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. برای پاسخ به سوال «لیکویید شدن چیست» نگاهی به انواع بازارهای معاملاتی می‌اندازیم و درباره لوریج یا اهرم‌های معاملاتی توضیح می‌دهیم. در انتها نیز به راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن اشاره می‌کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

این مقاله در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شده است.

لیکویید شدن چیست؟

لیکویید شدن چیست

یک معامله‌گر زمانی با لیکویید شدن مواجه می‌شود که سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته باشد. در این حالت آن پوزیشن از طرف صرافی بسته و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید (Liquidation) می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد؛ بنابراین عدد مشخص و یکسانی برای تمام تریدرها و حساب‌ها نمی‌توان بیان کرد.

در بازار فیوچرز لیکویید یا بسته شدن حساب معاملاتی به معنی صفر شدن سرمایه تریدر در یک معامله است. زمانی که ضرر یک معامله به‌اندازه سرمایه تریدر شود، صرافی پوزیشن را بسته و حساب را تسویه و صفر می‌کند. برای مثال فرض کنید یک معامله‌گر پوزیشنی را با لوریج ۱۰ باز می‌کند. این تریدر وارد معامله فیوچرز کوین اتر می‌شود. اگر قیمت ETH خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و ۱۰ درصد تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و صرافی این پوزیشن را خواهد بست. البته برخی صرافی‌ها قبل از این‌که میزان ضرر به ۱۰۰ درصد برسد، پوزیشن را می‌بندند؛ این به دلیل سازوکار این نوع معاملات و استراتژی‌های صرافی رخ می‌دهد. سود و زیان معاملات زمانی که ار لوریج استفاده می‌کنید، به‌صورت زیر حساب می‌شود:

سود یا زیان = (لوریج × درصد تغییر قیمت) × سرمایه اولیه

در معاملات آتی، اکسچنج صرفا نقش یک واسطه را دارد و تنها از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کند. کسانی که در معاملات سود می‌کنند، سودشان از محل ضرر دیگران پرداخت می‌شود؛ بنابراین کسی که لیکویید می‌شود، سرمایه‌اش برای پرداخت سود فرد یا افراد دیگر استفاده می‌شود. برای مثال سازوکار لیکویید شدن در صرافی بایننس به این شکل است که از محل سرمایه لیکویید شده سرمایه‌گذاران، به کاربران لوریج داده می‌شود. به‌عبارت دیگر بایننس سرمایه لیکویید شده تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ تریدرها را وارد یک صندوق می‌کند و سود سرمایه‌گذاران دیگر را از محل همان صندوق پرداخت می‌کند.

تریدرهایی را فرض کنید که پوزیشن لانگ (Long) یا خرید استقراضی باز می‌کنند و بازار نیز در جهت آنها حرکت می‌کند؛ بنابراین تریدرهایی که پوزیشن شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کرده‌اند، دچار ضرر می‌شوند؛ زیرا بازار بر خلاف جهت آنها حرکت کرده است. صرافی از محل ضرر پوزیشن‌های شورت، سود پوزیشن‌های لانگ را پرداخت می‌کند.

برای این که بهتر بدانیم لیکویید شدن چیست و لوریج چه نقشی در آن دارد، بهتر است در ابتدا با انواع بازارهای مالی آشنا شویم.

انواع بازار و معاملات در بازارهای مالی

لیکویید شدن در انواع بازارها

سه بازار اصلی در بازارهای مالی بازار اسپات (Spot)، مارجین (Margin) و آتی یا فیوچرز (Futures) هستند. در معاملات اسپات مالکیت یک دارایی بین دو تریدر جابه‌جا می‌شود. برای مثال اگر کسی یک بیت کوین بخرد، مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. بازار مارجین، همان بازار اسپات است و معاملات آن در بازار اسپات انجام می‌شود. تنها تفاوت در اینجاست که تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته یا اصطلاحا از Leverage استفاده کرده است.

بازار فیوچرز نیز به‌صورت قراردادی عمل می‌کند و چیز واقعی منتقل نمی‌شود. یعنی تریدرها روی تغییرات قیمت در آینده پیش‌بینی و معامله می‌کنند. تریدرهای فیوچرز نیز از اهرم استفاده می‌کنند و این نوع بازار، این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کند که بدون داشتن سرمایه کافی، وارد معامله شوند.

هرچند بازار مارجین و بازار فیوچرز شباهت‌های زیادی دارند، اما این دو بازار کاملا متفاوت بوده و دو بازار مجزا هستند. زمانی که در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنید، این مقدار واقعا از یک فروشنده به حساب شما منتقل می‌شود؛ اما در بازار فیوچرز، این قراردادی است که میان شما و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ بیتکوینی منتقل نمی‌شود.

سرمایه شما در بازار اسپات زمانی از بین می‌رود که قیمت دارایی‌تان صفر شود؛ اما در معاملات مارجین و فیوچرز به‌دلیل اینکه شما علاوه بر سرمایه خودتان، با استفاده از لوریج یا قرض از سرمایه بیشتری در معاملات خود استفاده می‌کنید، صرافی‌ها به منظور مدیریت ریسک، از ابزار مختلفی مانند لیکوئید شدن استفاده می‌کنند. در صورتی که میزان زیان از مقدار سرمایه اصلی شما بیشتر شود، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را خواهد بست و اصل سرمایه را به‌عنوان ضرر در نظر می‌گیرد؛ در نتیجه سرمایه تریدر صفر خواهد شد.

قدم بعدی برای پاسخ بهتر به سوال لیکویید شدن چیست، شناخت لوریج یا اهرم‌ها در قراردادهای آتی است؛ بنابراین در ادامه به توضیح مختصری درباره Leverage می‌پردازیم.

نقش لوریج در معاملات فیوچرز

لوریج یا اهرم معاملاتی، ابزاری برای چند برابر کردن سرمایه در معاملات آتی است که صرافی‌های مختلف، بر اساس میزان نقدینگی و سیاست‌های داخلی خود، مقادیر مختلفی از لوریج را ارائه می‌دهند.

استفاده لوریج برای بسیاری از افراد (با توجه به خصلت طمع در انسان) خوشایند است؛ زیرا با سرمایه کم و در زمان کوتاه، می‌توانند به سود بیشتری دست تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ پیدا کنند. البته یک نکته را نباید فراموش کرد؛ هر چقدر میزان سود در استفاده از لوریج افزایش پیدا کند، در صورت اشتباه بودن تحلیل یا تغییر روند ناگهانی بازار، ضرر و زیانی ناشی از آن نیز چند برابر خواهد بود.

اگر فردی بخواهد یک BTC بخرد، باید برابر با ارزش یک بیت کوین در حساب کارگزاری یا صرافی خود سرمایه داشته باشد. اگر این فرد بخشی از آن را داشته باشد، نمی‌تواند در بازار اسپات یک بیت کوین بخرد؛ زیرا باید تمام قیمت بیت کوین را بپردازد؛ اما با ورود به بازار فیوچرز، می‌تواند بخشی از قیمت را از سرمایه خود بپردازد و مابقی را از طریق لوریج پرداخت کند. برای مثال قیمت بیت کوین را ۵۰ هزار دلار در نظر بگیریم. معامله‌گری تنها ۱۰ هزار دلار دارد. اگر با اهرم ۱:۱۰ (یک به ۱۰) حساب باز کند، می‌تواند به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کند. بدون لوریج او قادر نبود که حتی یک بیت کوین خریداری کند، اما با لوریج می‌تواند به ارزش ۲ بیت کوین معامله کند.
اکنون که با مفهوم لوریج و کاربرد آن در بازار معاملات فیوچرز آشنا شدیم، به سراغ مفهوم کال‌مارجین یا لیکوئید شدن می‌رویم.

چه زمانی لیکویید می‌شویم؟

قیمتی که باعث لیکویید شدن می‌شود، به نوع پوزیشن ما بستگی دارد. اگر پوزیشن خرید استقراضی یا لانگ باشد، زمانی که قیمت دارایی مورد معامله از قیمت ورودی کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر و سپس به قیمت تسویه نزدیک می‌شود. فرض کنید با تصور این که قیمت بیت کوین در آینده افزایش می‌یابد، در قیمت ۵۰ هزار دلار وارد پوزیشن Long این رمزارز شده‌اید و لوریج حساب شما نیز ۵ است؛ اگر به هر دلیلی روند قیمتی BTC برگردد و نزولی شود، در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال ۲۰ درصد افت کند (یعنی به قیمت ۴۰ هزار دلار برسد) شما لیکویید خواهید شد.

برای پوزیشن فروش استقراضی یا شورت، عکس این قضیه رخ می‌دهد. اگر شما در قیمت گفته شده و تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ با تصور افت قیمت بیت کوین وارد پوزیشن Short شوید، در صورت افزایش قیمت ۲۰ درصدی و رسیدن به ۶۰ هزار دلار، لیکویید خواهید شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هرچه لوریجی که انتخاب می کنید بالاتر باشد، احتمال Liquidation شما بیشتر می‌شود و درصد کمتری از تغییر قیمت منجر به لیکوئید شدن حساب شما خواهد شد.

لیکوئید شدن در سیستم وام‌دهی (Lending) پروژه‌های دیفای

سیستم وام دهی یا همان لندینگ یکی از روش‌های کسب درآمد در پروژه‌های دیفای است. در پروتکل‌های Lending، افراد برای این که از هولد ارزهای دیجیتال خود علاوه بر افزایش قیمت توکن‌ها سود به‌دست آورند، آن‌ها را در پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری مانند آوه (Aave)، کامپوند (Compound)، و Maker سپرده‌گذاری می‌کنند و با قرض دادن دارایی‌شان، سود به‌دست می‌آورند؛ در طرف دیگر گروهی وجود دارد که نمی‌خواهند ارز دیجیتال خود را با تصور این که در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد، بفروشند، اما نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین از این پلتفرم‌ها وام دریافت می‌کنند.

افراد برای وام گرفتن، باید مقداری رمز ارز را به عنوان وثیقه در پلتفرم‌های Lending قرار دهند و تا سقف مشخصی (معمولا کمتر از وثیقه‌شان) وام بگیرند. لیکویید شدن در این بازار زمانی رخ می‌دهد که ارزش وام دریافتی از ارزش وثیقه بیشتر شود. در برخی از پلتفرم‌ها مانند Maker، بعد از لیکویید شدن حساب، دارایی‌های معامله‌گر با تخفیف به مزایده گذاشته می‌شوند.

در پلتفرم میکر می‌توانید تا دو سوم وثیقه‌تان را به‌عنوان وام دریافت کنید. برای مثال اگر ۱۰ اتر در این پلتفرم به‌عنوان وثیقه قرار دهید و قیمت هر اتر را ۲۰۰ دلار فرض کنیم، می‌توانید به اندازه ۱۳۳۳ توکن DAI وام بگیرید. اگر قیمت اتر به ۱۰۰ دلار کاهش یابد، در این حالت تنها می‌توانید ۶۶۶ دای وام بگیرید؛ اگر شما قبل از تغییر قیمت، ۱۰۰۰ دای وام گرفته باشید، میزان وام دریافتی شما از وثیقه‌تان بیشتر خواهد شد؛ بنابراین Maker حساب شما را لیکویید خواهد شد.

یک حالت دیگر در بازارهای وام‌دهی وجود دارد. زمانی که یک حساب نزدیک به لیکویید شدن است، نودهای شبکه با فرانت ران کردن تراکنش پس دادن وام یا افزایش وثیقه گیرنده وام یا تراکنش دیگر نقدسازها (Liquidators)، آن را لیکویید کرده و وثیقه وام را با تخفیف از پلتفرم خریداری کنند.

روش های جلوگیری از لیکویید شدن چیست؟

راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن

برای جلوگیری از Liquidation حساب، باید به نکاتی درباره مدیریت حساب و مدیریت سرمایه توجه کنیم. برخی از این نکات نیازمند تمرین و تکرار هستند و برخی دیگر، قبل از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن مورد توجه قرار گیرد. در ادامه چند مورد از نکات مهم برای جلوگیری از کال مارجین شدن حساب معاملاتی را معرفی خواهیم کرد.

حساب‌هایی با لوریج کم باز کنید

هرچه میزان Leverage یا اهرم حساب معاملاتی شما بیشتر باشد، احتمال از دست دادن سرمایه یا لیکوئید شدن حساب شما بیشتر می‌شود. به‌فرض مثال اگر یک حساب با لوریج ۵ باز کنید، در صورت نوسان قیمت به‌میزان ۲۰ درصد، حساب شما لیکویید خواهد شد. حال اگر همان حساب را با لوریج ۱۰ باز کنید، تنها با ۱۰ درصد تغییر قیمت، حساب شما بسته و لیکویید خواهد شد. با توجه به پرنوسان بودن بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب یک حساب معاملاتی با لوریج کم منطقی‌تر به‌نظر می‌آید.

استراتژی معاملاتی داشته باشید

یکی از نکات بسیار مهم، سنجیده و با برنامه عمل کردن است؛ استراتژی معاملاتی به ترید شما نظم و برنامه می‌دهد و باعث می‌شود شما در مسیر مشخص و معینی حرکت کنید. داشتن استراتژی یا سیستم معاملاتی به شما دید بهتری برای رصد بازار می‌دهد و باعث می‌شود نقاط بهینه ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند.

علاوه بر این، معاملاتی که با استراتژی مشخص انجام شده‌اند، به‌راحتی قابل تجزیه‌وتحلیل هستند؛ بررسی روندهای گذشته، ایرادات معامله‌گری شما را مشخص می‌کند و می‌توانید با رفع آن‌ها، سرمایه خود را دربرابر ریسک‌های احتمالی حفظ کنید.

با سرمایه کم شروع کنید

در ابتدا اندکی از سرمایه خود را وارد معاملات کنید که با سازوکار این نوع از معاملات آشنا شوید، تا در صورت اشتباه بودن محاسبات و تحلیل‌ها، متحمل ضرر و زیان شدید نشوید؛ همچنین برای این که سرمایه‌تان از خطر لیکویید شدن در امان باشد، بهتر است قبل از هر معامله، مقدار سرمایه‌ای را که قصد دارید وارد آن پوزیشن کنید را مشخص کنید. همچنین با استفاده از لوریج و چند برابر شدن سرمایه قابل معامله، نیازی نیست تمام سرمایه‌تان را استفاده کنید؛ زیرا این کار ریسک بسیاری به همراه دارد.

حد سود و حد ضرر مشخص کنید

بهترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) است. تعیین Take Profit و Stop Loss به مدیریت ریسک افراد بستگی دارد. حالتی که در بین اکثر تریدرها مرسوم است، تعیین نسبت ریسک به ریوارد یک به دو است؛ یعنی معامله‌گر حاضر است به‌ازای دو واحد سود، یک واحد ضرر کند. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد تغییر ندادن مقدار حد سود و حد ضرر، بعد از تعیین آن است. در لینک زیر، می‌توانید با نکات مهم درباره نحوه مدیریت ریسک آشنا شوید.

بازار معاملاتی، جایی برای جبران نیست!

باید قبول کرد که ضرر بخشی از معامله است و نمی‌توان در تمام پوزیشن‌ها و تریدها با سود خارج شد. برخی از معامله‌گران پس از اینکه در یکی از تریدهای خود با زیان مواجه می‌شوند، به‌سرعت وارد پوزیشن بعدی می‌شوند و با افزایش سرمایه یا تغییر حد سود و ضرر، می‌خواهند ضرر وارد شده را جبران کنند؛ اما در بیشتر مواقع این کار به کاهش یافتن سرمایه و در نهایت، لیکوئید شدن منجر می‌شود. بهتر است در این مواقع، از ترید کردن خودداری کنید و معاملات خود را برای پیدا کردن مشکل بررسی کنید.

سراغ رمزارزهای ناشناس نروید

بازار ارزهای دیجیتال نوسان بیشتری نسبت به بازارهای مالی دیگر دارد. در این میان برخی از پروژه‌ها و رمزارزها ارزش واقعی ندارند و صرفا به‌صورت مقطعی ظهور و افول می‌کنند. ممکن است برخی از آن‌ها در یک بازه کم سود نجومی دهند، اما به‌یکباره روندشان تغییر می‌کند. نوسان این دسته از رمزارزها که بعضا میم‌کوین‌ها هم شامل آن‌ها می‌شوند، نسبت به ارزهای دیجیتال دیگر بیشتر است؛ بنابراین می‌توانند باعث لیکویید شدن حساب معاملاتی شوند.

پرسش و پاسخ (FAQ)

لیکویید شدن یک معنای واحد در تمام بازارهای مالی دارد. زمانی که نسبت ضرر حساب معاملاتی شما به مارجین سرمایه‌تان بیشتر باشد، صرافی حساب شما را می‌بندد و به اصطلاح شما لیکویید می‌شوید. لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسان بیشتر این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر، ممکن است بیشتر رخ دهد.

 • لیکویید شدن در بایننس چگونه اتفاق می‌افتد؟

هر صرافی سازوکار مشخصی برای لیکویید کردن حساب‌های معاملاتی دارد. مکانیسم لیکویید شدن در صرافی بایننس به این صورت است که لوریج کاربران از محل لیکویید شدن سرمایه‌گذاران متضرر تامین می‌شود؛ بنابراین حساب لیکویید شده یک کاربر، به داخل یک صندوق انتقال می‌یابد.

 • چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن، باید استراتژی معاملاتی داشت. علاوه‌بر این، نکاتی مانند تعیین حد سود و حد ضرر و انتخاب لوریج کم نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

حساب‌هایی که از لوریج استفاده کنند و در بازارهای مارجین و فیوچرز معامله می‌کنند، با خطر لیکویید شدن روبه‌رو هستند.

جمع‌بندی

لیکوئید شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. Liquidation در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. در این مقاله درباره لیکوییدن شدن چیست، انواع بازارهای مالی، لوریج و راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن صحبت کردیم. شما برای جلوگیری از لیکویید شدن از چه روشی استفاده می‌کنید؟

پیوند لثه چیست و چه کسانی باید آن را انجام دهند؟

عمل پیوند لثه نوعی عمل جراحی دندانپزشکی است و برای ترمیم لثه ای که دچار پسروی شده است مورد استفاده قرار میگیرد. این عمل بسیار ساده است و برای انجام آن زمان کمی مورد نیاز است. جراحی پیوند لثه معمولا توسط متخصص لثه یا پریودنتیست انجام داده میشود. طی این عمل از کام دهان گرفت و پیوند برداشته میشود و به لثه ای که دچار پسروی شده یا بالا رفته است متصل میشود. در این مقاله به طور کامل با نحوه انجام این عمل، فواید، عوارض و دوره ریکاوری آن آشنا خواهید شد.

چه کسانی کاندید عمل پیوند لثه هستند؟

لثه ها نوعی بافت هستند که روی ریشه دندان را پوشانده و اطراف دندان ها را احاطه کرده اند. به طور معمول بین دندان و لثه، خطی موسوم به خط لثه قرار دارد. زمانی که این تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ خط بالاتر از حد معمول باشد، میگویند که لثه تحلیل رفته ، پسروی کرده یا بالا رفته است.

از آنجایی که تحلیل رفتن لثه به مرور زمان و کم کم اتفاق می افتد، بسیاری از افراد متوجه آن نمیشوند، تا زمانی که آسیب جدی به لثه و دندانشان وارد شود. تحلیل لثه میتواند به مرور زمان باعث ظاهر شدن ریشه دندان، لق شدن و حتی باعث افتادن آن شود.

هرچند که در برخی موارد عمل جراحی پیوند لثه به منظور زیبایی و برای اصلاح لبخند لثه ای استفاده میشود، اما در اغلب موارد این عمل جراحی به دلیل پیشگیری یا درمان لثه تحلیل رفته انجام داده میشود.

پیوند لثه چگونه انجام میشود؟

بر اساس شدت آسیب وارده به بیمار، میزان تحلیل رفتن لثه و همچنین نیازهای شخصی او میتوانیم با چند روش مختلف اقدام به درمان لثه تحلیل رفته و پیوند لثه کنیم. برای اینکه بفهمید جهت انجام عمل شما چه روشی بکار گرفته میشود، باید حتما به یک متخصص پریودنتیست یا جراح لثه مراجعه کنید. او پس از ارزیابی اولیه به شما نوع عمل را پیشنهاد میدهد.

پیوند لثه

یکی از نگرانی های بیمارانی که تحت عمل پیوند لثه قرار میگرند تجربه درد حین عمل است. آن ها مکررا از پریودنتیست سوال میپرسند که آیا پیوند لثه درد دارد یا نه؟ خوشبختانه چون متخصص پریودنتیست قبل از شروع عمل از بیحسی موضعی روی ناحیه مد نظر استفاده میکند شما هیچ دردی را تجربه نخواهید کرد. همچنین بسته به نوع روش، بخشی ار لثه تحلیل رفته بالا کشیده میشود، تا دسترسی برای تمیز کردن ریشه دندان و اطراف آن فضای کافی در اختیار داشته باشیم.

انواع عمل پیوند لثه

به طور کلی ما 3 نوع عمل جراحی لثه یا پیوند لثه داریم که در ادامه به طور خلاصه به معرفی هر کدام از آن ها پرداخته ایم.

1. جراحی لثه تحلیل رفته با گرافت و پیوند بافت همبند

در این روش، جراح لثه، بخشی از بافت سقف دهان را برش میدهد به این بخش فلپ میگویند. جراح سپس بافت زیر فلپ را برداشته و به مکانی که لثه تحلیل رفته و نیاز داریم ریشه دندان را بپوشانیم بخیه میکند.

2. جراحی لثه تحلیل رفته با پیوند لثه آزاد

این روش برای افرادی که لثه های نازکی دارند و برای ضخیم کردن لثه ها نیاز به بافت اضافی دارند، انجام داده میشود. در این روش پریودنتیست:

 • بافت را مستقیماً از لایه بالایی بافت روی سقف دهان جدا می کند
 • این بافت جدا شده و آزاد را به لثه نازک اضافه میکند.

3. جراحی لثه تحلیل رفته با پیوند پدیکل (پیوند لترال)

در این روش جراحی لثه، به جای اینکه از سقف دهان گرافت برداشته شود، از نزدیکی لثه بالا رفته، یک برش روی لثه زده میشود و بخشی از آن را به سمت دندانی که لثه اش بالا رفته بخیه میکنند. این عمل زمانی انجام میشود که به اندازه کافی بافت لثه در اطراف دندان های مجاور وجود داشته باشد.

دوره نقاهت جراحی لثه تحلیل رفته یا عمل پیوند لثه

برای اینکه خیلی زود بهبود پیدا کنید به نکات زیر توجه کنید:

 • تا مدتی بعد از عمل پیوند لثه به منظور درمان تحلیل لثه از مسواک زدن یا کشیدن نخ دندان در اطراف محل پیوند لثه خودداری کنید
 • با استفاده از دهانشویه های آنتی باکتریال، مانع از تشکیل پلاک در اطراف موضع عمل شوید
 • برای کاهش خطر عفونت، آنتی بیوتیک مصرف کنید
 • از ورزش شدید اجتناب کنید
 • از خوردن غذاهای سفت و سخت و کلا هر غذایی که به سختی جویده شود خوداری کنید
 • در عوض غذاهای نرم و خنک میل کنید
 • سیگار نکشید

آیا پیوند لثه درد دارد؟

در حین عمل با توجه به اینکه از بیحسی استفاده میشود شما قاعدتا نباید هیچ دردی تجربه کنید. اما بعد از عمل درمان تحلیل لثه بسته به نوع عمل، ممکن است درد مختصری تجربه کنید. اگر برای عمل شما، از پیوند بیگانه (از شخص دیگری) استفاده شده باشد شما درد کمتری تجربه خواهید کرد. اما اگر پیوند لثه از کام یا سقف دهان باشد درد بیشتری را تجربه خواهید کرد که البته این درد چند روز بیشتر طول نخواهد کشید.

پیوند لثه

 • روند بهبودی کامل معمولا بین 1 تا 2 هفته طول میکشد اما یک روز بعد از عمل میتوانید به زندگی روزمره خود بازگردید.
 • اگر طی مدت نقاهت پیوند لثه درد تجربه کردید میتوانید با داروهای غیر نسخه ای مسکن آن را سرکوب کنید. بعد از عمل همچنین ممکن است دندان ها نسبت به مواد غذایی سرد و یا گرم حساس باشند، که امری طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد
 • بیشتر افراد می توانند روز بعد به کار خود برگردند.
 • بعد از عمل باید چند بار به متخصص پریودنتیست مراجعه کنید تا ار زوند جوش خوردن پیوند اطمینان حاصل کند.
 • لثه ها نه تنها بعد از عمل متفاوت به نظر می رسند بلکه ممکن است احساس کنید سف تر و محکمتر از قبل شده اند. این تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ هم طبیعی است.

آیا عمل پیوند لثه عوارضی هم دارد؟

عوارض جراحی پیوند لثه بسیار جزئی و نادر است. اما ممکن است برخی افراد بعد از این عمل یک یا چند تا از علایم زیر را تجربه کنند:

 • خونریزی از بافت لثه
 • تورم لثه ها
 • لق شدن دندان
 • افزایش حساسیت دندان
 • ایجاد فاصله بین دندان ها
 • عفونت

چه وقت باید به پزشک مراجعه کنیم؟

در صورت مشاهده هرگونه علائمی که نشان می دهد لثه ها بعد از عمل آلوده یا دچار عفونت شده اند، حتما باید در اسرع وقت با متخصص پریودنتیست تماس بگیرید.

علائم عفونت لثه عبارتند از:

 • خونریزی لثه که با وجود 2 دقیقه اعمال فشار بند نیاید
 • درد زیاد
 • تورم
 • کبودی
 • تب و لرز
 • خروج چرک و ترشحات از لثه

هزینه پیوند لثه چقدر است؟

هزینه پیوند لثه بر اساس بر اساس نوع روش متفاوت است. و بستگی به این دارد که جراح لثه چه روشی را برای عمل شما بکار میبرد. اگر تحت پوشش بیمه باشید و هدف از درمان تنها پیشگیری از بروز بیماری یا جلوگیری از پیشرفت یماری لثه باشد، بیمه بخشی از هزینه پیوند لثه را تقبل خواهد کرد. اما اگر تنها جهت زیبایی عمل کنید باید همه پول را خودتان شخصا پرداخت کید.

هزینه ایمپلنت

آیا انجام عمل پیوند لثه واقعا ضروری است؟

شخصی که تصمیم به جراحی پیوند لثه دارد باید تمام موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • درمان های جایگزین: اگر تحلیل لثه شدید باشد، احتمال میرود که شما نیاز به کشیدن دندان داشته باشید.
 • هزینه عمل جراحی: باید به این نکته توجه کنید که اگر هدف شما از انجام عمل تنها به خاطر زیبایی و رفع لبخند لثه ای باشد، بیمه هزینه شما را برنخواهد گرداند و همه هزینه پیوند لثه را باید از جیب بدهید.
 • عواقب پشت گوش انداختن عمل جراحی پیوند لثه: تحلیل لثه در صورت عدم درمان میتواند خطرناک باشد و حتی میتواند منجر به بروز بیماری شدید لثه و افتادن دندان شود. و صرفا جهت اطلاع، اگر بیماری لثه هم دران نشود میتواند شما را به سمت بیماری های قلب عروقی سوق دهد.

چگونه میتوان از تحلیل لثه یا بالا رفتن لثه ها جلوگیری کرد؟

با حفظ بهداشت دهان و دندان و مراجعه به دندانپزشک به طور منظم جهت انجام معاینات روتین، همه ما میتوانیم خطر ابتلاء به بالا رفتن لثه و بیماری آن را کاهش دهیم. در صورت ابتلا نیز باید در اسرع وقت اقدام به عمل لیفت لثه کنیم.

تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analysis) چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analysis) یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود در اختیار مدیران پروژه است. در صورت استفاده صحیح، می‌تواند به یک شرکت کمک کند مسیر خود را اصلاح نماید و از اشتباهات فاجعه‌بار جلوگیری کند.

هر کسب و کاری برای رشد و شکوفایی خود تلاش می‌کند، اما زمانی که نتوانید به نتایج مطلوب برسید چه اتفاقی می‌افتد؟

این شکاف بین نتایج مطلوب و واقعی نشان می‌دهد که زمان آن رسیده است که یک تجزیه و تحلیل شکاف را انجام دهید.

تحلیل شکاف چیست؟

تجزیه و تحلیل شکاف یک مطالعه رسمی است که تشریح می‌کند یک سازمان در چه وضعیتی قرار دارد، در چه وضعیتی می‌خواهد باشد و چگونه می‌توان شکاف بین این دو جنبه را از بین برد.

نیاز به تحلیل شکاف معمولاً از یک شکاف یا کاستی ناشی می‌شود.

شاید تیم فروش به اهداف خود نرسیده باشد؟ یا زمان چرخه خدمات مشتری بسیار کند است و مشتریان شکایت دارند؟

این تجزیه و تحلیل می‌تواند از چند منظر انجام شود و در نتیجه، انواع مختلفی از روش‌ها برای تجزیه و تحلیل شکاف وجود دارد. در اینجا چهار روش اصلی وجود دارد:

 • تجزیه و تحلیل شکاف استراتژیک: تلاش برای درک عدم دستیابی به برخی از اهداف عملکردی.
 • تجزیه و تحلیل شکاف محصول: این تحلیل موقعیت سازمان را در بازار بررسی می‌کند تا شکاف بین فروش واقعی و پیش‌بینی شده را تخمین بزند.
 • تجزیه و تحلیل شکاف نیروی تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ کار: واریانس بین تعداد مورد نیاز و واقعی کارمندان را بررسی می‌کند.
 • تجزیه و تحلیل شکاف سود: شکاف بین سود واقعی و هدف را بررسی می‌کند.

تجزیه و تحلیل شکاف می‌تواند برای عملکرد یک گروه یا تیم، یک فرد یا عملکرد کل شرکت اعمال شود.

هر زمان که اهداف برآورده نمی‌شوند، وقت آن است که از طریق تجزیه و تحلیل شکاف، از نزدیک ببینیم چه چیزی مانع آن است.

مزایای انجام تجزیه و تحلیل شکاف

تجزیه و تحلیل شکاف سازمان را قادر می‌سازد تا در حداکثر پتانسیل خود فعالیت کند. مزایای آن عبارتند از:

فرصت‌های پورتفولیوی محصول

از طریق تجزیه و تحلیل شکاف، می‌توانید سبد محصولات و خدمات فعلی خود را بررسی کنید تا فرصت‌های جدید را تعیین نمایید.

از آنجا که وجود نوعی شکاف بین نیازهای مشتری و پیشنهادات یک شرکت معمول است، تجزیه و تحلیل شکاف به شما کمک می‌کند تا این مناطق را شناسایی و تعیین کنید آیا می‌خواهید پیشنهادهای جدیدی را برای پر کردن این “خلاء” ایجاد کنید.

بهبود فرآیند

تجزیه و تحلیل شکاف می‌تواند زمینه‌هایی را برای بهبود عملکردهای سازمان مشخص کند.

اگر به عنوان مثال، اداره‌ای نتواند فاکتورها را به موقع پرداخت کند، یک تجزیه و تحلیل شکاف می‌تواند فرصت‌های بهبود فرآیند را شناسایی کند.

بهبود سود

اگر اهداف سود محقق نشود، انجام یک تجزیه و تحلیل شکاف برای کشف اینکه چه اشتباهی رخ داده است، می‌تواند به حل مشکل کمک کند.

به عنوان مثال، این تجزیه و تحلیل می‌تواند مشخص کند که آیا در روش پیش‌بینی مشکلی وجود دارد که اهداف سود اشتباه را تعیین می‌کند، آیا رقابت غیرمنتظره کسب و کار را از بین می‌برد، آیا هزینه‌ها افزایش یافته‌اند یا دلایل دیگر.

نحوه انجام تجزیه و تحلیل شکاف

مدل تجزیه و تحلیل شکاف زیر کمک می‌کند تا تفاوت بین واقعیت و اهداف کسب و کار را مشخص کنیم، در نتیجه کشف مناطق رشد برای شما آسان می‌شود.

این مدل را می‌توان برای کل سازمان یا یک فرایند واحد به کار برد.

۱- وضعیت فعلی خود را تجزیه و تحلیل کنید.

ابتدا باید انتخاب کنید که در کدام قسمت از کسب و کار خود تمرکز خواهید کرد و از وضعیت فعلی خود شروع کنید. قبل از اینکه بتوانید برنامه‌ای برای رسیدن به اهداف خود تنظیم نمایید، باید کشف کنید که در حال حاضر سازمان شما کجاست.

به عنوان مثال، شرکت شما می‌خواهد در صنعت خود به محبوب‌ترین شرکت تبدیل شود، اما تیم پشتیبانی مشتری گزارش می‌دهد که بسیاری از تماس‌ها و تعاملات مشتری به خوبی پیش نمی‌روند.

آیا مشکل محصول شما است یا تیم پشتیبانی نیاز به آموزش بیشتری در زمینه مدیریت تماس‌های دشوار دارد؟ تا زمانی که تجزیه و تحلیل نکنید ، نخواهید دانست. این به معنای گفتگو با افراد درگیر، جمع‌آوری داده‌ها و بررسی دقیق شاخص کلیدی عملکرد (KPI) شماست. برای درک این اطلاعات و تجسم وضعیت فعلی خود، از یک ابزار تجزیه و تحلیل شکاف؛ نقشه سفر مشتری، نقشه همدلی، طرح خدمات یا جریان فرآیند استفاده کنید.

اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث ناامیدی مشتری می‌شود، می‌توانید اطلاعات کمی را جمع کنید مانند نمره شاخص خالص ترویج‌کنندگان (NPS) شرکت یا تعداد تماس‌های منفی که هر هفته انجام می‌شود. همچنین می‌توانید به اطلاعات کیفی مانند نظرات مشتری یا بازخورد از طرف پشتیبانی خود درباره روند تماس فعلی نگاه کنید.

حتی اگر به دنبال تجزیه و تحلیل حوزه استراتژیک‌تری از کسب و کار هستید، روند به همان شکل باقی می‌ماند. یک تیم فروش با همان چشم‌انداز شرکت (تبدیل شدن به محبوب‌ترین تحلیل زمانی چیست و چگونه انجام می شود؟ شرکت در صنعت) ‌می‌تواند سطح محصول فروشندگان و همچنین رشد فروش، اهداف و نرخ تبدیل را بررسی کند.

آنچه در این مرحله بسیار مهم است، درک ریشه این مشکل می‌باشد که وقتی همه عوامل موثر در آن را مشخص کنید، مشاهده آن بسیار آسان‌تر است. در واقع، فرآیند تجزیه و تحلیل شکاف باید تمام کارهایی را که در حال حاضر انجام می‌دهید ارزیابی کند تا “تصویر کلان” را بدست آورید.

۲- وضعیت ایده‌آل آینده را مشخص کنید.

هنگامی که تصویر کلان را ترسیم و نحوه عملکرد تیم یا سازمان خود را درک کردید، باید ایده‌آلیست شوید. دوست دارید کجا باشید؟ چه اتفاقی نمی‌افتد که باید بیفتد؟ نگران نحوه رسیدن خود به آنجا نباشید. این مرحله بعدی است.

شاید شما یک تیم بازاریابی استثنایی داشته باشید که تمام محتوا را از خارج از کشور پشتیبانی می‌کند، اما پس از انجام ممیزی محتوا، متوجه می‌شوید که برند شما دیگر انسجام ندارد زیرا توسط گروه متفاوتی از فریلنسرها اداره می‌شود. رویای شما می‌تواند کنترل مجدد فرآیند تولید محتوا برای بازیابی هویت برند باشد.

مثال دیگر ممکن است انباری باشد که نیاز به رعایت برخی مقررات ایمنی دارد، اما مدیران تولید و منابع انسانی تصمیم می‌گیرند که ایده‌آل آنها فراتر از حد مجاز است تا بتوانند کارمندان با استعداد و فداکار بیشتری را جذب و حفظ کنند.

در هر دو سناریو، عملکرد فعلی به وضوح اشتباه است یا باید تغییر کند. اما به جای کورکورانه جلو رفتن، تصویر ایده‌آل به شما کمک می‌کند تا به یک پتانسیل بالاتر برسید. یک ابزار خوب تجزیه و تحلیل شکاف در اینجا می‌تواند طوفان فکری یا یک نقشه ذهنی باشد تا واقعاً از خلاقیت تیم خود استفاده کنید.

اما چگونه واقع‌بینانه به ایده‌آل رسیده‌اید؟ اینجاست که کار سخت می‌شود.

جمع‌بندی

تجزیه و تحلیل شکاف، چالش‌های غلبه بر آن را متبلور می‌کند و راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهد که قادر به رساندن یک سازمان به وضعیت نهایی مطلوب خواهد بود.

تأکید بر این نکته ضروری است که شما نباید زمان زیادی را برای تجزیه و تحلیل شکاف صرف کنید، بلکه فقط باید به اندازه لازم برای تکمیل کارآمد تجزیه و تحلیل وقت صرف کنید.

مفیدتر خواهد بود که بتوانید به سرعت به سراغ برنامه عملیاتی بروید و شرکت را به یک کسب و کار حداکثر بهینه‌سازی‌شده تبدیل کنید.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا