فارکس بدون سرمایه در افغانستان

قرارداد مضاربه چیست

مطابق ماده ۵۴۶ قانون مدنی ایران، مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین (یکی از طرف‌های قرارداد) سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود .

حکم وعده و تضمین سود قبل از عمل

حوزه /چنانچه سرمایه گذاری ها در بانک، تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایه گذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» سرمایه گذاری های در بانک که در قالب عقود اسلامی منعقد می شود نیز دارای احکامی خاص می باشد که مالک وعامل باید نسبت به احکام آن آشنا بوده و براساس آن عمل نمایند.

▪ مضاربه

«مضاربه» یکی از عقود اسلامی است و مورد اتفاق همه فقها می باشد. در عقد مضاربه، سرمایه از شخصی است که به او «مالک» گفته می شود و کار از شخص دیگری است که به وی «عامل» اطلاق میگردد.

بنابراین، چنانچه سرمایه گذاریها در بانک، تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایه گذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود.

در اصل مسئله مورد نظر، بحثی وجود ندارد و لکن پاسخ به چند سؤال در این زمینه لازم میباشد:

▪ وجود شرایط

اولین سؤال این است آیا تمام شرایطی که شرعاً در عقد مضاربه معتبر میباشد در سرمایه گذاری نیز وجود آن شرایط لازم است؟

در پاسخ باید گفت، بله، در صورتی که عقد منعقد شده بین بانک و مشتری تحت عنوان مضاربه است، وجود تمام شروط معتبره در عقد مضاربه لازم میباشد.

▪ وعده سود

دومین سؤال در زمینه سپرده گذاریها این است که فقها به طور کلی فرموده اند: در یک عقد شرعی مضاربه لازم است مالک و عامل در «سود» شریک باشند، به این معنی چنانچه سودی از تجارت حاصل نشود عامل و مالک از سود بی بهره خواهند بود و اگر سودی حاصل شود هردو، مالک آن خواهند شد و این از ابتدای امر مشخص نیست بلکه در آخر زمان تجارت مشخص می گردد. در حالیکه در سپرده گذاریهایی که در زمان ما وجود دارد از همان ابتدای قرار داد، بانک فقط سود را مشخص بلکه در صد آنرا نیز تعیین می نماید.

پاسخ سؤال نیز این است، تضمین و وعده سود از سوی عامل در ابتدای قرارداد در یک صورت اشکال ندارد و آن اینکه عامل یقین به حصول سود دارد. به عبارت دیگر ممکن است عامل، راهی را برای تجارت خود در پیش بگیرد که می داند سودآوری آن قطعی و تضمینی است، در این صورت تضمین سود اشکالی ندارد.

▪ تعیین درصد

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می گردد این است در عقد مضاربه شرعی، درصدی وجود ندارد بلکه عامل و مالک به طور مطلق در سود شریک می شوند، و حال آنکه آنچه امروزه در بانکها رایج است بدین صورت می باشد که در هنگام عقد مضاربه، درصد سود تعیین می گردد مانند 20 درصد.

در پاسخ باید گفت: اشکالی ندارد که مالک یا عامل از مقداری از سود حاصل شده صرفنظر نماید، (استفتائات جدید، آیةالله تبریزی (جوادبن علی، متوفای 1427)/2/279) مثلاً فرض کنیم عامل می داند که در تجارت خود 25 درصد سود به دست خواهد آورد ولی با یکدیگر قرار می گذارند که مالک یا عامل 15 درصد سود تجارت را دریافت نماید و طرف مقابل هم می پذیرد در این صورت اشکالی مترتب نخواهد بود، چراکه رفع ید از حق و ملک جایز است.

▪ شک در عمل

سؤال دیگر در این زمینه این است که چنانچه مالک (مشتریی که به بانک مراجعه می کند برای قرارداد مضاربه) شک کند در اینکه بانک در واقع روی سرمایه کار کرده است و سودحاصل شده بر اثر تجارت می باشد یا اینکه پول در بانک خوابیده و فقط سود پول را به وی پرداخت می کنند قرارداد مضاربه چیست در این صورت وظیفه مالک چیست؟

این مسئله دارای دو صورت است:

الف) قرارداد منعقد شده با بانک اسلامی است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسئولین آن، مسلمان هستند در این صورت مالک (سپرده گذار) می تواند کار مسلمان (مسئولین بانک) را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت به دست آمده است و تفحص نیز لازم نیست. (قانون «حمل فعل مسلمان بر صحت» از قواعد مسلم فقهی است که در همه موارد اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد)

ب) قرار داد منعقد شده با بانک کفر است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسؤلین آن، کافر هستند در این مورد، مالک (سپرده گذار) در صورت شک نمی تواند عمل کافر را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت به دست آمده است ولی در عین حال اشکالی وجود ندارد؛ چراکه فقها می فرمایند گرفتن سود از کفار اشکال ندارد.

▪ پرداخت سود قبل از قرارداد مضاربه چیست عمل

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که در سرمایه گذاریهای موجود در زمان ما، به صرف سرمایه گذاری و پس از گذشت یک ماه، سود مشخص شده به حساب مشتری واریز میگردد و این نشانگر آن است که سود حاصل شده سود پول است نه آنچه با کار بر روی سرمایه به دست آمده باشد.

دو پاسخ در این زمینه قابل ارائه است: اول اینکه ممکن است تجارت و کاری که بر روی سرمایه صورت گرفته است از نوع «زود بازده» باشد. پاسخ دیگر آن است که آنچه واریز می شود «علی الحساب» باشد و محاسبه دقیق نرخ سود در زمانهای بعد صورت پذیرد.

قرارداد مضاربه چیست

عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماًو بدون هیچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه ، وجوه دریافتی واریز نماید .

به گزارش باشگاه خبرنگاران مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده ودر سود حاصله بنحو مشاع شریک باشند.در این رابطه عامل موظف است که کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه موسسه ارائه نماید. عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماًو بدون هیچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه ، وجوه دریافتی واریز نماید .

الف: ویژگیهای مضاربه :
۱-مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر این که در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
۲- مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که موسسه بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل ، اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرار دهد و در سود حاصله به توافق شریک باشند.
۳- در مضاربه نقش مالک و عامل کاملا از یکدیگر جداست . و تاکید و تصریح شده است که مالک فقط سرمایه را تامین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. در مقابل ، عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد.
۴-بجز هزینه های تعیین شده در قرارداد پرداخت هرگونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت تامین هزینه ها، جایز نبوده و برعهده عامل میباشد.
۵-مسئولیت عامل درحفظ سرمایه ، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است و درقرارداد لحاظ میگردد.
۶-معاملات مضاربه فقط درمواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام میباشد.
ب: عوامل موثر در عقد قرارداد مضاربه چیست مضاربه :
۱-سرمایه : منظور از سرمایه مضاربه و به عبارتی " رأس المال " وجوهی است که از طرف مالک در اختیار عامل قرار می گیرد و عامل می تواند آنرا صرفاً بابت امور ذیل هزینه نماید .
قیمت خرید کالا ــ هزینه های بسته بندی ــ هزینه های حمل ونقل ــ هزینه های بیمه و حق ثبت سفارش (در امر واردات ) ــ هزینه های انبارداری ــ هزینه های بانکی ــ حقوق و عوارض گمرگی و سود بازرگانی ــ حق توقف و انتظار نوبت گشتی (دموراژ )
۲-کالا: نوع ، مشخصات ، مقدار ، قیمت ، و شرایط خرید و ترتیب کالای مورد مضاربه باید معین و معلوم باشد و محرز گردد که کالااز بازار فروش خوبی بر خوردار بوده( سهل البیع ) و سریع الفساد نباشد .
۳-مدت مدت قرارداد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل بتواند از تاریخ عقد قرارداد تا تسویه حساب ، کالای مورد مضاربه را به طور نقد به فروش برساند ،در صورتیکه در انقضای مدت قسمتی از کالای موضوع مضاربه به فروش نرسیده باشد ، عامل باید آن را به قیمت فروش خریداری نماید .
ج: بازدهی :
اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سود آور باشد و از این رو در هنگام عقد قرارداد باید میزان نرخ سود یا قیمت فروش توسط عامل معین شود و کسر مجموع هزینه های مورد قبول مضاربه از مبلغ فروش مبین بازدهی کافی معامله باشد .بنحویکه علاوه بر پوشش سود مورد انتظار برای عامل نیز سودآور باشد .
د: اجرای عملیات مضاربه :
انجام کار برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده و موسسه بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت .
ه: فسخ قرارداد :
مؤسسه میتواند در صورت عدول عامل از اجرای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه عامل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه موسسه بدون انجام هر گونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد . حتی قبل از انقضای مدت ، قرارداد مضاربه را فسخ نماید .
چنانچه قرارداد مضاربه به علت تخلف عامل از هر یک از تعهدات وی فسخ گردد مبلغ ذمه ای معادل ۶ درصد بیشتر از نرخ سود مورد انتظار از زمان استفاده از سرمایه تازمان وصول کلیه مطالبات موسسه علاوه بر مبلغ اصل سرمایه به عنوان وجه التزام برعهده عامل واقع می شود .
ز: مدارک لازم :
۱. دریافت تقاضا
۲. دریافت مدارک شناسائی اشخاص حقیقی و قرارداد مضاربه چیست حقوقی
۳.دریافت مدارک نوع فعالیت
۴. اخذ فاکتورهای کالای موضوع مضاربه.
۵. اخذ فرم قیمت کالا و هزینه های مورد قبول ، فروش و پیش بینی سود توسط عامل.
۶. اخذ وثائق ،چک ، سفته معتبر دو امضائی ، انواع سپرده سرمایه گذاری نزد مؤسسه و وثیقه ملکی بر حسب مورد.

مفید بود سوالی دارم من قراردادی دارم که مبلغی را ÷رداخت نمودهام و طرف مقابل سود حاصله را چند ماهی است که ن÷رداخته و از ایشان سفته فقط تک امضایی دارم به امضمام چک از لحاظ قانونی چکار می توا نم بکنم (2726221) (alef-10)

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

ابطال قرارداد مضاربه

ابطال قرارداد مضاربه

در این مقاله قصد داریم شما را با مضاربه بانکی و شرایط و ضوابط مربوط به ان آشنا کنیم، اگر نمیدانید مضاربه بانکی چیست تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:

مضاربه چیست

در تعریف مضاربه باید بگوییم که با توجه به ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شوند.

اگر بخواهیم مضاربه را ساده تر بیان کنیم میتوانیم بگوییم هنگامی که دو نفر با یکدیگر شریک میشوند، یک طرف هزینه های لازم را میپردازد(ضارب) و طرف دیگر انجام کار را بر عهده میگیرد. در این صورت مضاربه صورت گرفته است.

مضاربه انواع متفاوتی دارد که یکی از انواع مضاربه مضاربه بانکی می باشد، در مضاربه بانکی وام های مضاربه ای به اشخاص حقیقی و یا حقوقی داده میشود که صاحب کسب و کار های تجاری و یا بازرگانی هستند، از لحاظ قانونی مضاربه بانکی قراردادی می باشد که میان عامل اجراکننده و سرمایه‌دار منعقد می‌شود و در آن عامل در عوض سرمایه‌ای که از سرمایه‌دار دریافت می‌کند، متعهد می‌شود تا درصدی از سود کار را به او یپردازد.

در وام مضاربه ای عامل در نقش مشتری و سرمایه‌دار در نقش بانک ظاهر می‌شوند. سرمایه‌ای که بانک در قالب وام به بازرگان می‌دهد می‌تواند به صورت نقدی یا به دفعات مختلف در طول دوره‌های سه الی دوازده ماهه در اختیارش قرار بگیرد.

یکی از کارهایی که بانک‌ها برای ارتقای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌هایی مثل خدمات، تولید،‌بازرگانی و یا پیمانکاری انجام می‌دهند، این است که بخشی از سرمایه‌ای که در واحد مورد نظر در گردش است را با یک قرارداد مشارکت مدنی تامین می‌کنند. این کار باعث تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و طبق تعریف می‌تواند سهمی نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. کسانی که به دنبال مشارکت مدنی بانک باشند، با توجه به کارایی قرارداد و مفاد آن می‌توانند از تسهیلات بانک استفاده کنند.

 تسهیلات مضاربه چیست

تسهیلات مضاربه چیست

تسهیلات مضاربه به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین یا همان مالک عهده دار تامین سرمایه نقدی می‌گردد، با قید اینکه طرف دیگر یا همان عامل با آن تجارت کرده و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک باشند.

بانک به عنوان مالک سرمایه نقدی را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌دهد مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می‌باشد.

شرایط مضاربه

شرایط مضاربه

همانطور که بالا تر نیز گفته شد مضاربه شرایط مخصوص به خود را دارد که عبارت اند از:

 • سهم هر یک از طرفین قرارداد باید جزء مشاع از کل باشد
 • سرمایه الزاما به صورت نقدی باشد
 • طرفین معامله باید در نظر داشته باشند که سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد
 • عدم استفاده از طلب و بدهی

یعنی قرارداد مضاربه چیست در قانون مضاربه با توجه به شرایط آن، نمی‌توانید یک وسیله یا دستگاه را در اختیار یک فرد قرار دهید و بعد از او سود حاصل از کار را طلب کنید. در این مورد باید یادآوری کنیم که وجه نقد می‌تواند پول رایج هر کشوری باشد.

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه به این معنا می باشد که هنگامی که میخواهید با کسی شریک بشید که هزینه انجام کار را به شما بپردازد باید یک قرار دادی به نام قرارداد مضاربه بنویسید در این قرار داد طبق قانون سهم یکی از طرفین نمی‌تواند صد درصد کار باشد، همچنین نمی‌توان مبلغ مشخصی برای یکی از افراد تعیین کرد و گفت مابقی سود برای فرد دیگر است.

سودی که از این قرارداد به دست می‌آید معمولا شامل منافعی می باشد که از خرید و فروش جنس به دست می‌آید پس سودی که از این کار به دست می‌آید باید ناشی از یک تجارت خاص باشد و حتما منفعتی در آن وجود داشته باشد.

در قرارداد مضاربه بانکی، ضمانت نامه بانکی یک پشتوانه است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، به عنوان تضمین اجرایی قرارداد های بازرگانی استفاده کنند.

نمونه قرارداد مضاربه

نمونه قرارداد مضاربه

در این بخش نمونه قرارداد مضاربه را مطالعه و مشاهده میکنید:

ماده یک – طرفین قرار داد
مالک : خانم / آقای : ………… فرزند: ………… دارای شماره ملی : ………… صادره از : ………….. متولد: …………. به نشانی : ………… کد پستی …….. و شماره تماس ………….. .

مضارب : خانم / آقای : ……….. فرزند: ………… دارای شماره ملی : …………. صادره از : …….. متولد : ………… به نشانی :………. کد پستی: ………. و شماره تماس …………… .

تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

ماده دوم – سرمایه
مبلغ ……….. ریال( ………تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ ……… از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

ماده سوم – قدر السهم از مضاربه
حصه مالک از سود حاصله…………. (به حروف……….) و حصه مضارب ……….. (به حروف……….) از سود حاصله می باشد .

ماده چهارم قرارداد مضاربه چیست – مدت قرار داد
از تاریخ ……… شروع و در تاریخ …….. به مدت …….کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

ماده پنجم – موضوع قرار داد
سرمایه مورد مضاربه صرفاً در ………….. مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.

ماده ششم – تعهدات طرفین
الف – تعهدات مضارب
1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .

2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .

3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .

ب – تعهدات مالک
7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.

8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .

ماده هفتم – حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : …………… فرزند آقای : …… ساکن:………. که در ذیل این قرار قرارداد مضاربه چیست داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

ماده هشتم – سایر شروط
( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

ماده نهم – نسخ قرارداد
این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

در خصوص قرارداد مضاربه ای فرد میتواند درخواست استمهال کند، اگر اطلاعاتی در رابطه با استمهال و انواع آن ندارید، پیشنهاد میکنیم مقاله استمهال چیست را مطالعه نمایید.

نکات قرارداد مضاربه

ازجمله نکاتی که باید در قرارداد مضاربه در نظر داشته باشید عبارت اند از:

 • منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین
 • طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند
 • سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد
 • طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرار داد
 • قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد
 • مشخص کردن نوع معامله در قرارداد الزامی نمی باشد
 • مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
 • از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، مضارب نیز نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت را باید رعایت کند.
 • سرمایه در راه مشروع به کار برده شود
 • مضارب توانایی انجام کار را طبق تعدات خود داشته باشد

ابطال قرارداد مضاربه

با توجه به قوانین و ظرایطی که بالا تر گفته شد، شما میتوانید طبق شرایط خاصی اقدام به ابطال قرارداد مضاربه کنید، یکی از این شرایط که بر اساس آن میتوانید اقدام به ابطال قرارداد کنید این است که یکی از طرفین به تعهداتی که داخل قرارداد ذکر کردند عمل نکرده و یا سود بیشتری را خواهان باشد.

در صورتی که یکی از شرایطی که در قرارداد ذکر شده را طرفین از انجام آن امتنماع کنند میتوان اقدام به ابطال قرارداد مضاربه کرد.

پیشنهاد میکنیم قبل از اقدام به ابطال این نوع قرارداد حتام از یک وکیل خبره کمک و مشاوره بگیرید، قرارداد مضاربه چیست میتوانید با مشاهده لیست وکلای تهران یکی از وکلا را انتخاب کرده و از وی راهنمایی بگیرید.

نمونه ارا ابطال قراردادهای بانکی

در این بخش نمونه ارا ابطال قراردادهای بانکی را برای شما عزیزان قرار داده ایم، یکی از مواردی که میتوانید با توجه به آن اقدام به ابطال قرارداد مضاربه ای کنید این است که یکی از طرفین مقدار وجه مرود نظر را پرداخت نکند، در این صورت فرد میتواند استرداد وجه کند، استرداد وجه به گونه ای می باشد که شما توسط بانک میتوانید درخواست خود را اعلام کرده و پول واریز شده شما از طریق بانک به شما بازگردانده شود، اما در صورتی که نتوان وجه مورد نظر را برگرداند باید به دادگاه مربوطه رفته و درخواست استرداد وجه کنید.:

در خصوص دادخواست آقای الف……………. با وکالت آقای محمدرضا مهری به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه، به لحاظ مغایرت با شرع و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفین در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود.

کارشناس نظریه خود را ارایه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته و دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی مشارالیه اقدامی بعمل نیاورده است.

لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی براینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد

رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

اگر برای دریافت مشاوره رایگان امور بانکی، به دنبال وکیل بانکی تهران هستید با ما همراه باشید. در مرکز وکالت تهران بهترین وکلای بانکی فعالیت داشته و به تمام مشکلات پیچیده امور بانکی تسلط دارند. شما می توانید همه روزه برای دریافت مشاوره با بهترین وکیل تهران امور بانکی با شماره تلفن های دفتر وکالت تهران تماس بگیرید. 02144205912 و 09198183284

تفاوت مضاربه و ربا

تفاوت مضاربه و ربا

بین ربا و مضاربه که در اسلام مشروع شمرده شده است دو فرق اساسی وجود دارد، اول اینکه در مضاربه احتمال سود و زیان برای هر دو طرف هست يعنى سرمايه گذار و كارگزار هر دو در سود و زيان سهيم هستند. در حالی که در ربا تمام زیان ها متوجه وام گیرنده و تمام سود برای رباخوار است.

دوم اینکه مضاربه كارى معقول و منطقى است چرا که در طريق خدمت به جامعه قرار مى گيرد و در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى و امثال آن استفاده می شود در حالى كه در ربا رباخوار فقط به فکر منافع شخصی خود می باشد.

پشنهاد میشود مقاله برات چیست و انواع آن را حتما مطالعه فرمایید.

ضرر در مضاربه بر عهده کیست

ضرر در مضاربه بر عهده کیست

اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید که ضرر در مضاربه بر عهده کیست باید به شما بگوییم که طبق قانون ضرر در قرارداد مضاربه بر عهده مالک می‌باشد. حتی اگر طرفین شرط کنند که یا عامل یا هر دو نفر خسارت را برعهده بگیرند نیز شرط باطل است. البته در صورتی که در معامله بیان شود که خسارت وارد شده بر مالک توسط عامل جبران می‌شود و عامل از مال خودش خسارت مالک را پرداخت می‌کند شرط درست می‌باشد.مضاربه چیست؟

مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند.قرارداد مضاربه چیست؟

هنگامی که میخواهید با کسی شریک بشید که هزینه انجام کار را به شما بپردازد باید یک قرار دادی به نام قرارداد مضاربه بنویسید.مضاربه بانکی چیست؟

لحاظ قانونی مضاربه بانکی قراردادی می باشد که میان عامل اجراکننده و سرمایه‌دار منعقد می‌شود و در آن عامل در عوض سرمایه‌ای که از سرمایه‌دار دریافت می‌کند متعهد می‌شود تا درصدی از سود کار را به او یپردازد.

قرارداد مضاربه برای فعالیت در بورس را فراموش نکنید!

قرارداد مضاربه برای فعالیت در بورس

در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، بیش از هر زمانی تب و تاب بازار بورس به چشم می‌خورد. ورود روزافزون افراد به بورس سبب شده است تا سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان فعالیتی عمومی در بین مردم شناخته شود و موضوعات حقوقی مختلفی حول فعالیت در بورس شکل بگیرد. به دلیل آنکه فضای بورس، تخصصی بوده و نیاز به داشتن اطلاعات در خصوص فعالیت در آن ضروری است، برخی متقاضیان ورود به بورس که دارای تخصص و تجربه کافی در بورس نیستند ترجیح می‌دهند تا از راهنمایی و مهارت برخی اشخاص حقوقی یا حقیقی در این زمینه استفاده کنند تا از مزایای سرمایه‌گذاری در بورس بهره‌مند شوند.

پیش از این در وینداد، در خصوص استفاده از قرارداد سبدگردانی برای فعالیت در بورس مطالبی نوشته‌ایم. در این مطلب قصد داریم تا ورود به بورس و فعالیت در آن را در بستر قرارداد مضاربه بررسی کنیم و امکان این نوع فعالیت را تحلیل کنیم.

 • 1) موفقیت در بورس، نیازمند تخصص و تجربه است!
 • 2) یکی از نزدیکانم روش‌های سودآوری در بورس را به خوبی می‌شناسد!
 • 3) قرارداد مضاربه، سرمایه از من، کار از تو!
 • 4) تنظیم یک قرارداد مضاربه دقیق برای آغاز فعالیت در بورس!
 • 5) مشاوره با کارشناسان حقوقی را برای تنظیم قرارداد مضاربه فراموش نکنید!

موفقیت در بورس، نیازمند تخصص و تجربه است!

انگیزه سرمایه‌گذاری و کسب سود در میان مردم همواره وجود داشته است و هر شخصی روشی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند. بازار بورس به دلیل ظرفیت‌های بالایی که برای سرمایه‌گذاری دارد، این روزها گزینه مناسبی به شمار می‌رود.

موفقیت در عرصه بورس نیازمند آگاهی‌های مختلف اقتصادی و حقوقی است که البته تمام افراد دارای این اطلاعات نیستند و موارد زیادی دیده شده است که افراد بدون تخصص و آگاهی وارد بورس شده و نه تنها سودی کسب نکرده‌اند بلکه سرمایه خود را نیز از دست داده‌اند. به همین خاطر اشخاص ترجیح می‌دهند تا برای سودآوری بیشتر به متخصصان و اشخاص حقوقی باسابقه بازار بورس اعتماد کنند.

یکی از راه‌هایی که به سرمایه‌گذاران بورسی پیشنهاد می‌شود استفاده از قرارداد سبدگردانی است که طی آن افراد از طریق شرکت‌های کارگزاری رسمی بازار بورس اقدام به فعالیت بورسی می‌کنند تا از زیان‌های مالی تا حد ممکن در امان باشند.

اما سپردن کار به کارگزاران تنها راه حل نیست و ممکن است افراد ترجیحات دیگری داشته باشند. در ادامه به گزینه دیگری که استفاده از قرارداد مضاربه است اشاره می‌کنیم.

یکی از نزدیکانم روش‌های سودآوری در بورس را به خوبی می‌شناسد!

گاهی ممکن است در افراد نزدیک شما، شخصی باشد که با توجه به مطالعه عمیق بورس و اشراف به تحلیل‌های مختلف اقتصادی و همچنین سابقه زیاد در فعالیت بورسی، مشاور و یاری‌گر بسیار خوبی برای فعالیت بورسی شما محسوب شود. مثلا، خواهر یا برادر و یا دوست معتمدی داشته باشید که بتواند بیش از هر کسی به شما در زمینه فعالیت در بورس و کسب سود در این بازار کمک کند.

در چنین موقعیتی، استفاده از قراردادهای سبدگردانی با کارگزاری‌های رسمی ضرورت خاصی ندارد و شما می‌توانید از مهارت فردی که به او اعتماد دارید استفاده کنید.

اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا از نظر حقوقی هم همکاری با شخص مورد نظر ممکن است؟ در واقع اگر این امکان وجود دارد، کدام قالب قراردادی مناسب این چنین فعالیتی است؟

از نظر ما، استفاده از قرارداد مضاربه گزینه مناسبی برای این هدف است. در ادامه قرارداد مضاربه برای فعالیت در بورس را با جزئیات بیشتری شرح می‌دهیم.

قرارداد مضاربه، سرمایه از من، کار از تو!

مطابق ماده ۵۴۶ قانون مدنی ایران، مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین (یکی از طرف‌های قرارداد) سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود .

در واقع مضاربه عقدی است که در آن تقسیم سود حاصل از سرمایه مابین مالک و مضارب صورت می‌گیرد که البته این سود همیشگی و قطعی نیست و ممکن است در مواردی سودی نیز عاید طرفین نشود.

با توجه به این تعریف می‌توان متوجه شد که قرارداد مضاربه بستر درست و مناسبی برای فعالیت بورسی با اشخاص حقیقی است. توسط قرارداد مضاربه، شما می‌توانید به یک شخص حقیقی مانند دوستتان که در بورس سابقه و تخصص دارد، سرمایه خود را بدهید و او با انجام فعالیت‌های بورسی، سودهای بیشتری به سرمایه شما اضافه کند. در نهایت هم مطابق آنچه در قرارداد مضاربه ذکر شده، سود به دست آمده به شکل درصدی بین شما (مالک سرمایه) و دوستتان (عامل یا مضارب) تقسیم می‌شود.

تنظیم یک قرارداد مضاربه دقیق برای آغاز فعالیت در بورس!

تا کنون متوجه شدیم که قرارداد مضاربه برای فعالیت در بورس به لحاظ قانونی مانعی ندارد و می‌توان از آن استفاده کرد. اما در این قسمت می‌خواهیم با مهم‌ترین نکات قرارداد مضاربه برای فعالیت در بورس آشنا شویم.

طرفین قرارداد: در این بند باید مشخصات و نشانی دقیق مالک و مضارب قید شود.

موضوع مضاربه: انجام معاملات بورسی سهام و کالا در بازار بورس و یا هر نوع تجارت و خرید و فروش سهم دیگری که مضارب برای مالک سودآور تشخیص دهد می‌تواند موضوع مضاربه قرار بگیرد.

میزان سرمایه: مقدار دقیق سرمایه‌ای که مالک به مضارب واگذار می‌کند به دقت نوشته شود.

مدت مضاربه: با توجه به توافق طرفین نوشته می‌شود مثلا طرفین می‌توانند یکسال تمام (با ذکر دقیق تاریخ) را مبنای مدت قرارداد قرار بدهند.

نحوه تقسیم سود: در این بند بایستی نحوه محاسبه تقسیم سود نوشته شود. به طور مثال ذکر شود که سهم هر یک از طرفین پنجاه درصد بوده و توسیه حساب به شکل ماهانه یا سالانه انجام می‌پذیرد.

حل اختلافات ناشی از قرارداد: نباید فراموش کرد که هرچند در فرض این مطلب مضارب و مالک سرمایه به نوعی اعتماد ناشی از خویشاوندی به یکدیگر دارند، اما ممکن است اختلافات حقوقی و تجاری زیادی در میانه راه مضاربه به وجود بیاید. به همین منظور ارجاع اختلافات به داوری می‌تواند گزینه مناسبی برای طرفین باشد. اهمیت زیادی دارد که داور مورد نظر به مباحث حقوقی بورس و معاملات قرارداد مضاربه چیست آن تسلط داشته باشد تا گره‌گشای اختلافات باشد.

محرمانگی اطلاعات: با توجه به آنکه مضارب برای فعالیت بهتر، نیازمند اطلاعات تجاری مالک است، به نظر می‌رسد محافظت از اطلاعات و اسرار تجاری مالک اهمیت زیادی پیدا کند. به همین خاطر نباید از بند محرمانگی اطلاعات در قرارداد مضاربه غافل شد.

در آخر نیز بندهای دیگری مانند تعداد نسخه‌های قرارداد و… می‌تواند اضافه شود.

مشاوره با کارشناسان حقوقی را برای تنظیم قرارداد مضاربه فراموش نکنید!

هر چند در این مطلب نکات مهمی در مورد قرارداد مضاربه برای فعالیت در بورس گفته شد اما همچنان نقاط پر اهمیت زیادی در تنظیم این قرارداد وجود دارد که می‌تواند در هر مورد تفاوت‌های حقوقی را رقم بزند. به همین خاطر توصیه می‌کنیم از تخصص کارشناسان امور قراردادهای وینداد برای راهنمایی در راه تنظیم قرارداد مضاربه و در پی آن کسب سود از بازار بورس، استفاده کنید.

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

وکیل خانواده

در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایتها و …، با دادن وعده های اغواگرانه، تحت عنوان مضاربه، مشارکت و … با سود تضمین شده، با سود ثابت با بالاترین سود و لفاظی هایی از این دست، اقدام به جمع آوری و دریافت پولهای مردم کرده اند؛ قراردادهایی تنظیم کرده اند که اغلب، در فرم های یکسان به وفور تهیه شده و خلاصه اینکه عبارت زیبا و فریبنده ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را نیز در دیباچه ی قرارداد قید و یادآوری نموده اند.

در اینجا صرفا از جنبه ی حقوقی و تجربه ی داشتن مشاوره و وکالت در چنین پرونده هایی، چند مطلب را به اختصار بیان می کنیم. باشد که ساده اندیشان و طمع کاران، قبل از بر باد دادن پول و سرمایه شان، این مطلب را بخوانند و متضرر نشوند.

ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه را تعریف کرده است: عقدی که به موجب آن یکی از متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

باید دانست که:

۱- طبق ماده ی ۱۱۶ و ۲۲۰ قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

۲- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد، مثلا سود ماهیانه ۴ درصد یا کمتر یا بیشتر. بنابراین، حتی اگر شخص یا شرکت سرمایه پذیر، بابت سود ماهیانه، چکهایی صادر کند و به سرمایه گذار بدهد و بعدا چکها برگشت بخورند، امکان این هست که سرمایه پذیر، با استناد به ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی، از ایفاء تعهد خود سرباز زند و به عبارتی، دست سرمایه گذار را بگذارد در حنا؛ مگر اینکه منشأ صدور چک مشخص نباشد، یعنی مشخص نباشد که آن چکها بابت چه معامله، بدهی یا تعهدی بوده است؛ که در این صورت، باید چکها در وجه حامل بوده و در متن چک قید نشده باشد بابت، مثلا، قرارداد سرمایه گذاری یا مضاربه.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا